21 December 1954 213. afschrijven, omdat er behalve een bedrag van ƒ.20,geen enkele post op de begroting staat voor afschrijving. Dit betekent, dat de aflossing van de lening door subsidie zal moeten worden bewerkstelligd. De wethouder VAN DEN AREND kan niet met zekerheid zeggen, hoe het op 1 Januari zal staan met het ledental, maar de tegenwoordige directeur heeft hem medegedeeld, dat het bin nenkomen van de contributie in het begin van September enige tijd heeft gestagneerd, doch dat men daarna weer geregeld heeft betaald. Op de laatste bestuursvergadering was nog een kleine achterstand, hetgeen normaal is, maar men zag geen gevaar, dat het bedrag niet zou binnenkomen. Voorts deelt spreker mede, dat de belangrijke post reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van congressen aanmerkelijk is verlaagd, nu er geen all round directeur zal komen. Het instellen van een raadscommissie moet spreker ont raden, omdat men niet de weg moet opgaan van een zekere voogdijschap over de V.V.V. Het bestuur heeft duidelijk te kennen gegeven, dat het de financiën, meer dan tot nu toe gebruikelijk, nauwkeurig door het gemeentebestuur zal laten controleren, zodat er geen uitgaven zullen worden gedaan, die niet de goedkeuring hebben van het gemeentebestuur. Het opnemen van een bepaald bedrag op de begroting voor het aflossen van het renteloos voorschot hebben B&W ontraden, omdat het dan betaald móét worden, terwijl ze de V.V.V. gele genheid willen geven zich nu naar behoren te ontwikkelen. Het is echter volstrekt niet de bedoeling het renteloze voorschot fonds perdu te geven. Het moet worden afbetaald, maar dit wordt afhankelijk gesteld van de financiële resul taten over ieder jaar. Verschillende raadsleden zien te veel naar het verleden. Er is echter geen reden te verwachten, dat het in de toekomst niet goed zou gaan. Voor de contröle is geen raadscommissie nodig; het is beter die over te laten aan het College van B&W. Krachtig dringt spreker er op aan, het nieuwe bestuur een kans te geven door het voorstel van B&W te aanvaarden. De VOORZITTER zegt wel te hebben verwacht, dat over dit punt een en ander zou worden gezegd, omdat men een heel ver drietige periode achter de rug heeft, waarin fouten zijn ge maakt en een tekort is ontstaan. Als een vereniging of een zaak financieel mis gaat, staat men gauw klaar met critiek op het beleid. Daar is in dit geval ook wel critiek op uit te oefenen. Een tweede, even ernstig punt, was dat de ledenvergade ring van de V.V.V. de ernst van de situatie niet heeft inge zien. Terwijl de vereniging een enorm tekort had, heeft deze vergadering de verantwoordelijkheid niet weten te dragen, is men een belangenspel gaan spelen zonder te bedenken, dat men alleen de belangen van de schuldeisers voor ogen moest houden. Nadien is een ernstiger toon en een gevoel van verantwoorde lijkheid naar voren gekomen en naar spreker meent, begrijpt de ledenvergadering nu heel wel, dat zij het bestuur in zijn werk moet steunen. Toen in 1950 werd voorgesteld een directeur aan te stellen, was het helemaal niet, omdat de zaak zo gemakkelijk en goed lag, maar omdat men was vastgelopen door de manier - waarop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 480