- 21 December 1953 214. waarop men werkte. De lokaliteit leende zich niet goed voor het werk en geen van de bestuursleden kon zoveel tijd apart zetten, dat het werk behoorlijk kon worden verricht. Men heeft toen naar een directeur gegrepen, die drie jaar heeft gewerkt en in welke periode veel is tot stand gebracht. Het V.V.V.-werk is een belangrijke plaats gaan innemen, de outillage is verbeterd en het verkeershuisje tot stand gebracht. Wat dat betreft, is de toestand op het ogenblik veel gunstiger dan drie jaar geleden. Het medeleven door de burgerij is sterk toegenomen. Er moge nu iets van de contri butie zijn afgegaan, maar destijds bedroeg zij ƒ.1.200,k 1.300,en nu ƒ.3.000,--,* dat is meer dan een verdub beling. De horecabedrijven en de middenstand hebben inge zien, dat de V.V.V. hun zaak is en dat zij die niet aan an deren kunnen overlaten. Door de in het verleden gemaakte fouten is men het vertrouwen kwijt geraakt. Daardoor zijn vragen naar voren gekomen, die anders achterwege zouden zijn gebleven. Maar thans vraagt men zich af, welke waarborgen er zijn, dat er niet opnieuw schulden zullen worden gemaakt, evenals dit in de afgelopen jaren is geschied. Die kwestie lag natuurlijk in de jaren vóór de drie-jarige directeurs periode net zo. Toen heeft men het aan de V.V.V. overgela ten, maar nu is de belangstelling begrijpelijkerwijze scher per. Spreker zou dus de Raad willen voorstellen, dat het College zeer nauwlettend toeziet op het financiële verloop bij de V.V.V. V/at zij ten aanzien van de inkomsten en uitga ven wil doen, of zij al dan niet een directeur voor ƒ.2.000, wil aanstellen, daar moet het gemeentebestuur niet te veel in treden, als het V.V.V.-werk maar wordt behartigd. In antwoord aan mevrouw Polet deelt spreker nog mede, dat de laatste begroting met de ƒ.500,is verminderd, die voor de aflossing van het voorschot vmren uitgetrokken. De overige ƒ.1.000,zal wel te verklaren zijn uit de veel grotere onkosten, die een volledig aangestelde directeur meebrengt Het gaat om de vraag, of de Raad op het ogenblik vol doende vertrouwen heeft in het bestuur om de V.V.V. een nieuwe kans te geven. Spreker acht het goed, dat het be stuur ieder kwartaal aan het College een staat van de in komsten en uitgaven voorlegt, zodat dit er op kan toezien, dat er geen nieuwe ongelukken zullen groeien. Als de zaak goed loopt, zal het gemeentebestuur zich er over enige jaren niet meer zo intensief mee behoeven te bemoeien. Een groep personen heeft getoond het werk ernstig te willen aanvatten; de ledenvergadering heeft getoond tot inkeer te zijn gekomen; de bevolking heeft getoond voor de V.V.V. behoorlijk te willen offeren, want een bedrag aan contributie van ruim ƒ.3000,is in verhouding tot andere gemeenten, en zeker tot gemeenten van dezelfde welstand, zeer hoog. B&W haken met hun voorstel aan bij de situatie, zoals die drie jaar geleden was. Wij moeten, zegt spreker, de V.V.V. een nieuwe kans geven, maar...... met grote voor zichtigheid Mevrouw POEET-Musler zegt, dat de wethouder zelfs in tweede instantie niet met de eerste begroting op de proppen is gekomen. Bijna zou spreekster willen vragen; Is - er -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 482