21 December 1953 216. Volgnummer 558. Subsidie aan het Economisch-Technologisch Instituut voor Utrecht. De Voorzitter stelt hierbij tevens aan de orde een verzoek van het Economisch-Technologisch Instituut om ver hoging van subsidie. Naar aanleiding van dit verzoek wordt op voorstel van B&W zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten het subsidie aan het Economisch-Technologisch Instituut voor Utrecht voor het jaar 1954 te bepalen op ƒ.250, Hoofdstuk X wordt zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld Hoofdstuk XIII. Overige inkomsten en uitgaven. Volgnummer 602. Subsidies ten behoeve van de instandhouding van militaire tehuizen. De Voorzitter stelt hierbij tevens aan de orde de verzoeken van de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege en de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen om subsidie. Naar aanleiding van deze verzoeken v/ordt op voorstel van B&W zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming be sloten aan de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege een subsidie te verlenen van ƒ.100,per jaar en voor het Katholiek Militaire Tehuis te Soesterberg eveneens een bij drage van ƒ.100,per jaar beschikbaar te stellen. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde een ver zoek van de Bond van Mobilisatie-invaliden en Stichting "De Nederlandse Soldaat" om subsidie. Op voorstel van B&W wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten op dit adres afwijzend te beschikken. Hoofdstuk XIII wordt zonder hoofdelijke stemming voor lopig vastgesteld. De begroting der gemeente en die der bedrijven voor het dienstjaar 1954 v/ordt met inachtneming van de in de nota van wijzigingen en tijdens de vergadering aangebrachte wijzigingen, hierop zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Alsnu is aan de orde punt 5 van de agenda (doorlopend nummer 211) Voorstel tot onteigening van gronden nabij de Verlengde Schoolweg te Soesterberg onder intrekking van het terzake eerder genomen besluit. De wethouder VAN ZADELH0PF deelt mede, dat het voor gestelde besluit tot onteigening van gronden op Soesterberg enige maanden geleden reeds door de Raad is genomen, terwijl de procedure van een dergelijke onteigening aan wettelijke termijnen is gebonden. Een van de termijnen - waar de gemeen te buiten staat - blijkt door G-edeputeerde Staten te zijn overschreden met het gevolg, dat deze zaak opnieuw moet beginnen. In het thans voorgestelde besluit is een klein stukje grond van de heer in 't Hout uitgezonderd, teneinde een verbinding tussen diens terrein aan de Schoolweg en de nieuw geprojecteerde dwarsweg mogelijk te maken, welke ver- - binding -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 486