21 December 1953 217. binding door een ruiling kan worden tcü stand gebracht. Op de terreinen voor de woningbouw heeft dit geen invloed. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. De VOORZITTER wenst de Raad mooie Kerstdagen en spreekt de hoop uit, dat er iets van de Kerstvrede in hun persoonlijk en in hun gezinsleven moge zijr, dat het Kerstgebeuren iets voor hen zal mogen betekenen. Daar deze vergadering waarschijnlijk de laatste in het jaar 1953 zal zijn, wenst hij de leden van de Raad tevens in alle opzichten het beste toe voor het jaar 1954. De heer VAN WELY zegt de Voorzitter namens alle leden van de Raad hartelijk dank voor zijn woorden en tevens voor de wijze, waarop hij in het jaar 1953 de raadsvergaderingen heeft geleid. Voor de wijze, waarop de Voorzitter de begro ting heeft doen behandelen, is de Raad dankbaar, omdat ieder een volop gelegenheid heeft gehad het zijne te zeggen. Vervolgens brengt spreker dank aan de overige leden van het College van B&W en aan de staf van ambtenaren, die de leden van de Raad alle door hen gewenste inlichtingen steeds met de meeste correctheid hebben verstrekt. Spreker wenst de Burgemeester, de wethouders en de ambtenaren met hun gezinnen een zeer gelukkig uiteinde en tevens in 1954 een zeer goed begin. Van harte hoopt hij. dat het de Burgemeester in gezondheid gegeven moge zijn in het nieuwe jaar op dezelfde wijze de belangen van de gemeente Soest te behartigen als tot dusverre. De VOORZITTER dankt de Raad voor de vriendelijke gedach ten, waaraan de heer Van Wely uitdrukking heeft gegeven. Hij sluit zich aan bij diens woorden van dank aan de ambte naren. Er is een drukke periode achter de rug en dat alles op tijd is kunnen geschieden, is te danken aan de grote toe wijding, waarmede de ambtenaren hun werk hebben verricht. Hierna sluit de Voorzitter, te 17.25 uur, de vergade ring. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Eebruari 1954. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 488