- 25 - dat ook de openbare en Chr.school, alsmede gymn. verenigingen gebruik kunnen maken van het gymnastieklokaal der R.K. school te S berg30 Nov 5 3 149/150 Verlenen medewerking aan het bestuur R.K.Kerkbe stuur te Soestdijk tot stichting van een school voor g.l.o. voor meisjes. 18 Dec 53 167 WERKPLAN VAN HET ONDERWIJS -1.851 Op voorstel van de heer 02.4 Grift wordt besloten de uitgaven t.b.v. het ver- keersonderwijs met ƒ.200,- te verhogen en te brengen op ƒ.600,--21 Dec 53 204 BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS -1.851 Beschikbaarstellen crediet 06 voor het houden van schoolconcerten t.b.v. de leerlingen der Uloscholen 30 Nov 53 150 Schoolbibliotheken21 Dec 53 201/203 VERGOEDINGEN ING. ART. 13 L.O.WET 1920. -1.851 Toekenning vergoedingen.. 30 Oct 53 135 07-2 ANDERE VERGOEDINGEN ING. DE L.O.WET 1920. -1.851 Vaststelling van het 07-2 getal wekelijkse lesuren vakonderwijs voor openb. uloschool voor het jaar 195323 Eeb 53 7 Vaststelling van de voor schotten op de gem.ver goeding over 1953 toe te kennen aan de bijz. scholen voor g.l.o., u.l.o. en v g.l.o.... 2 Eeb 5o Toekenning van een voor schot op de gem.vergoeding ex art.101 der L.O.wet 1920 over 1952 t.b.v. de nieuwe R.K.School aan de St.Willibrordusstraat23 Eeb.53 7 Vaststelling vergoeding vakonderwijs voor bijz.scho len over 1951 23 Eeb 53 7 Vaststelling bedrag per leerling aan de bijz. b.l.o. scholen voor 1 95323 Eeb 53 7 Verhoging bedrag per leer ling als bedoeld in art. 101 der L.O.Wet 1920 voor de scholen voor v.g.l.o. over het jaar 195320 Apr 53 44

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 50