- 26 - GENEESKUNDIGE -1.851 09.1 Vaststelling van het voor schot vergoeding vakonder wijs voor bijzscholen over 195320 Apr 53 44 Verhoging van de voor schotten op de exploita tievergoedingen over het jaar 1953 voor de bijz. v.g.l.o.scholen26 Jun 53 80 Vaststelling vergoeding en van de voor vergoeding in aanmerking komende uitga ven als bedoeld in art.101 der L.O.Wet 1920 t.b.v. bijz. lagere scholen over 195230 Oct 53 135 Voorlopige vaststelling van de uitgaven van het openbaar lager onderwijs over 1952 met vijfjaarlijkse afrekening30 Oct 53 135 Vaststelling vergoeding van de beloning van vak onderwijzers, als bedoeld in art.103 bis der L.O.- wet 1920, over het jaar 195230 Nov 53 150 Verlenen van een voorschot op de vijfjaarlijkse afreke ning over het tijdvak 1948 t/m 1952 van de gemeente lijke vergoeding voor de scholen voor g.l.o., staande onder het bestuur van de Vereniging "De School m/d Bijbel" te Soest 18 Dec 53 167/168 Vaststelling van het be drag per leerling voor het jaar 1954 als bedoeld bij art. 55 bis der L.O.- wet 1920 voor het lager onderwijs21 Dec 53 203 ZORG OP DE SCHOLEN. Deelneming in de Stichting tot bevordering van de Schooltandverzorging in het Gooi en Omgeving25 Aug 53 103 Op desbetreffende vragen beantwoordt Wethouder De Haan, dat het de bedoeling is, dat ook de openbare en Chr.School, alsmede gymnas tiekverenigingen, gebruik kunnen maken van het gym nastieklokaal der R.K. school te Soesterberg30 Nov 53 149/150

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 52