- 27 - LICHAMELIJKE OPVOEDING; SCHOOLZWEMMEN. -1.851 Raadslid Kruyff dringt aan 09 «4 op beter vakonderwijs in de gymnastiek. Wethouder De Haan zegt toe, dat B&W vermoedelijk voor het nieuwe schooljaar een voorstel zullen doen26 Jun 53 86 KLEUTERONDERY/IJS -1.851.11 Verhoging van de subsidie aan de kleuterscholen voor het jaar 195320 Apr 53 42/44 Vraagt raadslid Schaafsma omtrent verplaatsing kleu terschool te Soesterberg.26 Jun 53 85 Opmerkingen raadslid Schaafsma over de nieuw gebouwde kleuterschool te Soesterberg21 Jul 53 93/94 BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. -1.851.24 Vaststelling besluit tot afwijzing verzoek van het Bestuur s-Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezond heidskolonies inzake toe passing art.84, L.O.wet 192023 Neb 53 7/8 Vaststelling besluit art. 34 van het besluit B.L.0. 1949 inzake vaststelling van de vergoeding over 1951 t.b.v. het Van Arkel Instituut te Soest.23 Eeb 53 8 Verlenen van een voorschot als bedoeld in art. 35, lid 6 van het besluit B.L.0. 1949 aan de bijz. scholen voor b.l.o. over 195320 Apr 53 45 Vaststelling vergoeding en van de voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven als bedoeld in art.34 van het besluit B.L.O.1949 t.b.v. de bijz. scholen voor b.l.o. over 195 230 Oct 53 136 Vaststelling van het be drag per leerling voor het jaar 1954 als bedoeld bij art.34, lid 4, van het be sluit B.L.O. 1949 voor het b.l.o21 Dec 53 203 VOORTGEZET ONDERWIJS. -1 .851.3 Raadslid Kruyff herhaalt zijn verzoek een opgave te mogen ontvangen van het aantal leerlingen uit Soest die middelbare scholen in de omgeving bezoeken26 Jun 53 86

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 54