- 28 - Verhoging van het crediet voor de toekenning van studietoelagen17 Sep 53 123 Vaststelling verordening tot wijziging verordening betreffende het verlenen van studiebeurzen en -toelagen30 Oct 53 136 LEESZALEN; BEWAARPLAATSEN VAN DOCUMENTEN. -1.852 Verhoging subsidie aan R.K. openbare uitleenbibliotheek over 195326 Jun 53 81 Verhoging subsidie aan de R.K.Openbare uitleenbiblio theek25 Aug 53 110 MONUMENTEN E.D. -1.853 Verstrekking van een aan vullend crediet van ƒ.6.000,ter verwezenlij king van het monumentplan.20 Apr 53 45/52 Discussie inzake de plaats van het monument20 Apr 53 45/52 Vraag raadslid mevrouw Landweer-de Visser omtrent stand van zaken met betrek king tot het monument25 Aug 53 111 Verlenen van een bijdrage in de kosten van restauratie van de N.H.Kerk, als gebouw van kunst en historische waarde30 Oct 53 136/157 Voorstel van B&W inzake de plaats van het monument. Door raad wordt besloten dit monument te plaatsen op Braamhage18 Dec 53 164/165 NATUUR-, LANDSCHAPS- EN STEDELIJK SCHOON. -1 .853.2 Wijziging van de "Schoon heidsverordening gemeente Soest"20 Mrt 53 25/26 Benoeming van de heer H.van Putten tot plaatsvervangend lid der schoonheidscommis sie25 Aug 53 109/110 Benoem ing Ir. G.M.Leeuwen berg tot plaatsvervangend lid van de schoonheidscom missie30 Nov 53 150/152 Raadslid R.Hilhorst infor meert naar de werkwijze der schoonheidscommissie50 Nov 53 150/152 SPORT; RECREATIE; KAMPEREN. -1.855 Sportterrein voetbalvereni ging Soesterberg21 Dec 53 205

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 56