23 Februari 1953 2. De heer VAN WELY spreekt hierop een enkel woord als nestor van de Raad. Hij dankt de Voorzitter voor diens woorden en spreekt in deze eerste raadsvergadering in het jaar 1953 namens de gehele Raad de hoop uit, dat God moge geven, dat de Burge meester nog vele jaren in de beste gezondheid aan het hoofd van het gemeentebestuur zal mogen staan, dat hij de raadsverga deringen zal mogen presideren, zoals hij het tot dusverre heeft gedaan en dat hij daarbij zal mogen rekenen op de bijstand van het College en het ambtenarencorps. Van de werkzaamheden, welke blijkens het rapport van de Burgemeester in verband met de ramp in een paar dagen zijn ver richt, hebben de raadsleden versteld gestaan. In dit rapport heeft de Burgemeester dank gebracht voor de offervaardigheid en de algehele samenwerking van de bevolking van Soest, maar de Raad en de bevolking zijn de Burgemeester dankbaar voor het door hem genomen initiatief, waarbij hij zelfs zijn Zondagsrust heeft opgeofferd. De Raad kan niet anders dan uiterst dankbaar zijn voor het reuzenwerk, dat onder leiding van de Burgemeester is verricht en dat zonder zijn organisatie niet tot stand had kunnen komen. Spreker hoopt, dat het de Burgemeester gegeven mo ge zijn op deze weg voort te gaan in het belang van de lijdende mensheid, die hulp op het ogenblik zozeer van node heeft. De evacuees zijn volkomen tevreden gesteld met hetgeen zij in Soest hebben gevonden. Zeer zou spreker het op prijs stellen, indien het rapport ter kennis werd gebracht van het publiek, dat van dankbaarheid jegens de Burgemeester is vervuld, van welk publiek de Raad de vertegenwoordiger is en aan welke dankbaarheid spreker uiting heeft willen goven. Vervolgens wijst spreker er op, dat de Raad hedenavond is geroepen ontslag te verlenen aan iemand, die hij liever in zijn midden had gehouden, namelijk de Gemeentesecretaris, de heer Batenburg. De heer Batenburg heeft in 1920 het secretarisschap van de gemeente Soest op zich genomen en het gedurende 33 jaar tot aller tevredenheid vervuld. Hij heeft vele Burgemeesters zien komen en zien gaan, maar de heer Batenburg is altijd op dezelfde zetel gebleven. Met alle gemeentezaken uitstekend op de hoogte, is hij geworden de vraagbaak van het publiek en spre ker acht zich gelukkig sedert dertig jaar tot dat publiek te behoren. Ook toen hij nog geen inwoner dezer gemeente was, heeft spreker zowel des avonds als overdag, zowel op het gemeentehuis als in de particuliere woning van de Secretaris, alle inlich tingen kunnen verkrijgen, die hij omtrent Soest nodig had. Daar voor is hij zeer dankbaar. Voor de heer Batenburg is thans de tijd gekomen om als Secretaris heen te gaan, maar de Raad van de gemeente Soest wenst hem toe, dat er voor hem en zijn gezin nog vele ge lukkige jaren zullen aanbreken. Hij moge denken aan de waarheid, die besloten ligt in de woorden "rust roest". De heer Baten burg heeft zitting in vele lichamen en besturen. Moge het hem gegeven zijn daarin werkzaam te blijven, ongetwijfeld tot zegen van de gemeente Soest! De VOORZITTER dankt de heer Van Wely zeer voor de tot hem gesproken woorden, al heeft de heer Van Wely hem wel een beetje beschaamd gemaakt door hem bepaald veel te veel eer toe te zwaaien voor hetgeen na de watersnood is verricht. - Ieder -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 60