23 Februari 1953 3. Ieder heeft gedaan wat zijn handen vonden om te doen. De een moest organiseren, de ander ondergoed uitzoeken en op stapels leggen. Van belangrijk en' minder belangrijk werk kan men niet eens spreken, omdat alle werk in het belang van de naaste be langrijk is. Er werd niet gewerkt ter wille van de eer, maar uit roeping. Het was een vreugde in die dagen te werken en spreker hoopt, dat het zo moge blijven. De aan spreker toegezwaaide dank en hulde wil hij gaarne incasseren, maar dan voor al degenen, die hem zo ontzaglijk hebben geholpen. Er zou niets van terecht zijn gekomen, als men niet van alle kanten klaar had gestaan om de zaken op te vangen. De burgerij heeft spontaan medegewerkt, door de ambtenaren is ontzettend veel en ook organisatorisch werk verricht en aller doel is geweest op de beste wijze hulp te verlenen. Spreker waardeert het zeer, dat de leden van de Raad een open oog hebben gehad voor hetgeen gedaan is. Het doel van het rapport is geweest de Raad een overzicht van het geheel te geven. Op hetgeen de heer Van Wcly over de Gemeentesecretaris heeft gezegd, zal spreker niet ingaan om niet vooruit te lopen op het besluit van de Raad. Hierna stelt spreker aan de orde: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering dd. 28 November 1952. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. a. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle van diverse administraties over het 4e kwartaal 1952. b. mededeling van B. W. betreffende de voorwaarden voor het houden van kippen en konijnen door de huurders van de door de gemeente nieuw gebouwde woningen. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisgeving. c. Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 November 1952, no1067, strekkende tot verlenging van de termijn van ontruiming van de onbe woonbaar verklaarde woning Nieuwstraat 32. De VOORZITTER deelt mede, dat de woning intussen is ont ruimd Het besluit wordt voor kennisgeving aangenomen. d. de door Gedeputeerde Staten vastgestelde gemeente-rekening en bedrijfsrekeningen dienst 1 949- e. schrijven van de Directie van de N.V. Nederlandse Spoorwegen inhoudende de mededeling dat binnenkort tegemoet kan worden gezien het plan met kostenraming betreffende verbreding van de spoorwegovergang te Soestduinen. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisgeving. f. Verzoek van het Bestuur der Centrale van Katholieke Mili taire tehuizen te Voorburg om subsidie met voorstel het te behandelen bij de begroting voor 1954. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig het voorstel besloten. - g. Schrijven -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 62