- 23 Februari 1953 4. g. Schrijven van de heer Van Veen betreffende verbetering van de Eikenhorstweg met voorstel het schrijven in handen van B&W te stellen ter afdoening. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. h. Nota van de Burgemeester inzake de te Soest in verband met de watersnood verrichte werkzaamheden. Deze nota wordt voor kennisgeving aangenomen. De VOORZITTER deelt voorts mede, dat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een schema is ingekomen inzake adoptie, waarin Soest samen met de gemeenten Rijssen en Doetinchem is genoteerd voor adoptie van de gemeente Ooster- land Het schema wordt voor kennisgeving aangenomen. De heer CLEMENS doet mededeling van een door de heer de Koff te Soesterberg ingezonden adres, dat nooit ter kennis van de raadsleden is gebracht, terwijl de heer A.P.HILHORST melding maakt van een door de heer 1.Prins ingezonden stuk, waarvan ook nooit aan de Raad mededeling is gedaan. De VOORZITTER zegt, dat deze adressen het uitbreidings plan betreffen en bij het uitbreidingsplan ter sprake zullen komen. De heer A.P.HILHORST vraagt hoelang dit nog duurt. Het adres is geruime tijd geleden ingekomen en er staat voor deze mensen veel op het spel. De VOORZITTER zegt, dat er, wanneer een uitbreidingsplan ter visie heeft gelegen, bezwaarschriften kunnen worden inge diend, waarover binnen drie maanden door de Raad moet worden beslist. Deze termijn kan met drie maanden worden verlengd, maar binnen deze wettelijke termijn worden de bezwaarschriften afgedaan. Zij worden aan de heer Van Embden gestuurd om advies, waarna B&W er een prae-advies over opstellen, dat in de Commissie voor Uitbreidingsplannen wordt behandeld, waar na het in de Raad komt. De heer A.P. HILHORST acht het toch van belang, dat van het inkomen van dergelijke adressen mededeling wordt gedaan aan de Raad, waarna zij, evenals dit met andere stukken ge schiedt, in handen van B&W kunnen worden gesteld om prae- advies Mevrouw BUNGENER-Odinot heeft een adres van de N.U.S.O. gemist, waarin grond wordt gevraagd voor de speeltuinver eniging Kindervreugde. De VOORZITTER zegt, dat dit adres is ingekomen, nadat de raadsagenda reeds was opgemaakt. Er wordt wel eens iets aan de agenda toegevoegd als het direct kan worden afgedaan, maar dit adres berustte op een verkeerd uitgangspunt, t.w. een voorstel van het College aan de Raad over het ingebruik geven van een speeltuin, terwijl het College nog niet zover is een dergelijk voorstel te doen. Het is practischer het voorstel tegelijk te behandelen met het voorstel van het College In antwoord aan de heer A.P. Hilhorst zegt spreker, dat het mogelijk is, een lijstje aan te leggen van de inge komen stukken. Mevrouw BUNGENER-Odinot is van oordeel, dat het door de N.U.S.O. aan de Raad gerichte verzoek aan de Raad had moeten worden doorgegeven. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 64