23 Februari 1953 6. Mevrouw POLET-Musler informeert naar de procedure van onbewoonbaarverklaring en verlenging van de ontruimingster mijn. De VOORZITTER zegt, dat bij onbewoonbaarverklaring een termijn wordt gesteld, waarbinnen de woning moet worden ont ruimd, welke termijn zo nodig kan worden verlengd. Zou de termijn niet worden verlengd, terwijl de mensen erin blijven wonen, dan verandert er feitelijk niets, maar het is juri disch verkeerd een situatie te scheppen, die rechtens niet juist is. Daarom stellen B&W voor de termijn te verlengen. Dit wil niet zeggen, dat het College de toestand niet erg vindt, want dan had het geen onbewoonbaarverklaring voorge steld Mevrouw POLET-Musler wijst er op, dat de bewoners een hun aangeboden woning hebben geweigerd in verband met hun werk. De nieuwe woning moet voor het bedrijf gunstig liggen, zodat men niet maar kan zeggen, dat zij in aanmerking komen voor een woning op 't Hart. De VOORZITTER zegt, dat dit geval iets moeilijker ligt dan gewoonlijk. In de regel willen de mensen er graag uit, maar deze bewoners moeten kieskeurig zijn ten opzichte van de ligging van de nieuwe woning. De gemeente heeft niet veel woningen in eon buurt waar zij hun bedrijf kunnen uitoefenen. Verkorting van de termijn tot zes maanden heeft slechts zin voor zover men er het College van zou verdenken, dat het van dit geval niet voldoende werk maakt, omdat het dan na een half jaar weer ter sprake komt. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit is bereid genoegen te nemen met een jaar verlenging, maar verzoekt de Raad mede te delen hoe het ermede staat. De VOORZITTER hoopt eraan te denken er de Raad van in kennis te stellen wanneer de woning leeg komt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Mevrouw BUNG-ENER-Odinot verkrijgt aantekening, dat zij zich met dit voorstel niet heeft verenigd. 5. Credietaanvrage voor aanschaffing van leerboeken ten behoeve van de openbare u1o-school (1-238). Deze credietaanvrage wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 6. Vaststelling van besluiten tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920: a. aan het R.K.Schoolbestuur te Soest voor verbetering van de verlichting in de leslokalen van de R.K.Meisjesschool voor g1o(1-1163). Dit besluit wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, b. aan hetzelfde schoolbestuur voor enige veranderingen ten behoeve van de u1o-schoolbehoudens één onderdeel, hetwelk wordt geweigerd (1-241). De heer CLEMENS zegt in de Onderwijscommissie accoord te zijn gegaan met de weigering van nieuw zeil, niet omdat dit zeil, dat er dertig jaar heeft gelegen, niet zou moeten worden vernieuwd, maar omdat de wethouder van onderwijs hem heeft gezegd met het schoolbestuur te hebben afgesproken, dat het dit punt niet zou indienen. Nu het schoolbestuur - persisteert -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 68