23 Februari 1953 7. persisteert bij zijn eis om het zeil te vervangen, zal spreker echter gaarne van de wethouder vernemen, hoe de situatie pre cies is. De wethouder DE. HAAN deelt mede, dat het schoolbestuur is geadviseerd dit op oorlcgsschade te brengen, omdat men bij artikel 72 niet kan spreken van versleten zeil. Toen had men er oren naar. Daarop berustte de mededeling omtrent de af spraak, dat men zo-u proberen het van oorlogsschade te krijgen. De heer CLEMENS: Dan was er toch geen afspraak. De wethouder DE HAAN: Als het schoolbestuur het oor laat hangen naar oorlogsschade en het achteraf toch indient, is dat niet wat men verwacht. Het is opmerkelijk, dat het hoofd der school het geen prettige figuur vond, dat men op de be spreking was teruggekomen. Het besluit wordt hierop zonder hoofdelijke stemming vast gesteld c. aan het Bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" te Soest voor uitbreiding der u1o-school met twee lokalen en berg- en kleedruimte aan het gymnastieklokaal (1-250). Dit besluit wordt zonder hoofdelijke stemming en zonder discussie vastgesteld. 7. Voorstel tot vaststelling van het getal wekelijkse lesuren vakonderwijs voor de openbare u1o-school voor het jaar 1953 (1-245) 8. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de gemeentelijke vergoeding over 1953 toe te kennen aan de bijzondere scholen voor g.l.o., u.l.o., en v.g.l.o. (1-237). 9 Voorstel tot toekenning van een voorschot op de gemeentelijke vergoeding ex art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 over 1 952 ten behoeve van de nieuwe R.K. school aan de St.Willibrordusstraat (1-235) 10. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding vakonderwijs voor bijzondere scholen over het jaar 1951 (1-236). 11. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling aan de bijzondere b1oscholen voor 1953 (1-246). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub 7-11 besloten. 12. Vaststelling van een besluit tot afwijzing van het verzoek van het bestuur van de s-Gravenhaagse Vereniging voor Gezondheids kolonies inzake toepassing van art.84 der L.O.-Wet 1920 (1-1191) Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit verzoekt het College dit besluit terug te nemen en de vereniging in te lichten, waarom geen medewerking kan worden verleend. Het schoolbestuur, dat klaarblijkelijk niet op de hoogte is, kan dan een nieuw verzoek indienen. Mevrouw BUNGENER-Odinot ondersteunt het verzoek van me vrouw Van der Swan, omdat het kindertehuis h.i. zeker recht op subsidie heeft. De heer CLEMENS kan zich met het standpunt van de beide spreeksters niet verenigen. De Raad is geen college van advies en een grote organisatie kan zich er wel van vergewissen waar zij hiervoor moet zijn. De wethouder DE HAAN zegt, dat hier iets meer achter zit. - Naar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 70