23 Februari 1953 8. Naar veler mening is het een leemte in de L.O.-Wet, dat op grond van artikel 84 een willekeurige vereniging in een ge meente een school kan vestigen, feitelijk ten behoeve en in het belang van de inwoners van een geheel andere gemeente. Het gaat in dit geval om onderwijs aan Haagse kinderen, waar voor de gemeente moet opdraaien, waar de school wordt ge sticht. Als de wet de gemeente ertoe dwingt, is het vroeg genoeg en op zijn minst wil men proberen door wetswijziging er verandering in te krijgen. Indien er een landelijke school zou worden gesticht, een school voor kinderen uit het gehele land, zou het misschien zin hebben, dat de gemeente iets bijpast. Maar hier gaat het om een soort buitenschool, spe ciaal voor inwoners uit één gemeente, die er zelf geen kos ten aan heeft. Daarom kan de Raad niet anders doen dan dit verzoek afwijzen, vooral waar er een reeks fouten zijn gemaakt, die geen vertrouwen geven in de wijze, waarop dit bestuur zijn zaakjes behandelt. Men is gaan bouwen en dient de rekening in. Wanneer het schoolbestuur meent, dat de Raad een onjuist be sluit neemt, zou het in beroep kunnen gaan. Maar ik zou, zegt spreker, geen vriendelijk briefje willen schrijven aan deze mensen, die voor ons helemaal niet vriendelijk zijn geweest. Mevrouw BUNGENER-Odinot dankt de wethouder voor zijn uiteenzetting, maar betreurt het, dat op deze wijze de kin deren niet worden geholpen. Is het niet mogelijk er bij Den Haag op aan te dringen, dat deze dingen landelijk worden geregeld? De heer CLEMENS: Het is een specifiek Haags belang. Mevrouw BUNGENER-Odinot: Maar het zijn toch Nederlandse kinderen, die de lucht van Soest nodig hebben. Misschien zou het Rijk iets meer kunnen doen. Het besluit wordt daarop zonder hoofdelijke stemming vast gesteld 13Vaststelling van een besluit ingevolge art.34 van het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs 1949, inzake vaststelling van de vergoeding over het jaar 1951 ten behoeve van het Van Arkel Instituut in deze gemeente (1-1198). Dit besluit wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 14»Voorstel tot uitvoering van een werkgelegenheidsobject (Ko- ninginnelaan Regentesselaan) met aanvaarding van een rijks bijdrage (1-251). Dit voorstel wordt door de Voorzitter even aangehouden. 15»Voorstel tot toekenning van een subsidie aan de Stichting der Ned.Herv. Gezondheidszorg "De Wijkverpleging" te Soest voor 1953 (III-230) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 16.Voorstel tot het bouwen van 5 woningwetwoningen te Soesterberg (IV-253) De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor Open bare Werken zich met uitzondering van één lid met het voor stel kan verenigen. Dit lid wenst openbaar aan te besteden. De Financiële Commissie is van oordeel, dat op openbare aanbesteding moet worden aangedrongen. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 72