23 Februari 1953 9. Mevrouw BUNGENER-Odinot is voor openbare aanbesteding; anders zou alles naar De Goede gaan. De heer VAN WINDEN zegt, dat er in plaats van een blok van twee woningen nu een blok van zeven woningen komt. Hij be grijpt, dat de aannemer bereid is de vijf woningen, die erbij komen, voor dezelfde prijs te bouwen, want deze woningen zijn voor hem voordeliger. Hij erkent, dat het bezwaarlijk is deze woningen openbaar aan te besteden, maar gezien de grote critiek, had hij liever gezien, dat deze woningen uit het plan werden gelicht en later publiek zouden worden aanbesteed. De VOORZITTER zegt, dat het College het met mevrouw Bungener-Odinot eens is, dat niet te veel en dat zeker geen belangrijke werken onderhands moeten worden aanbesteed. Wanneer het College onderhands heeft aanbesteed, was het steeds gefun deerd en geschiedde het niet uit voorkeur voor onderhandse boven openbare aanbesteding. De redenen voor onderhandse aanbesteding zijn in dit geval zeer klemmend. De heer Van Winden ziet zelf ook, dat onderhandse aanbesteding in dit geval beter is dan openbare. Het gemeentebestuur staat bloot aan de critiek van een groep belanghebbenden, maar de taak van de raadsleden is de belangen van de gemeente zo goed mogelijk te behartigen en dit geschiedt in dit geval naar het oordeel van B&ïï met onder handse aanbesteding. De heer CLEMENS zou wensen, dat in de toekomst, als het College van plan is een onderhandse aanbesteding te houden, de Raad onmiddellijk wordt ingelicht en dat niet wordt onder handeld met de desbetreffende bouwer, waarbij een prijs wordt vast gesteld, zodat de Raad in een dwangpositie komt. Want als er openbare aanbesteding komt nadat de prijs bekend is, bouwt De Goede de huizen, maar moet de gemeente meer betalen. De VOORZITTER gelooft, dat dit het College in zijn onder handelingspositie zeer zou verzwakken, al begrijpt hij volkomen de op onderhandse aanbesteding uitgeoefende critiek. De heer CLEMENS acht het beter, dat de Raad in geheime vergadering wordt ingelicht dan dat hij de onderhandse aanbe steding contre coeur moet accepteren. De VOORZITTER zegt, dat de Raad in besloten vergadering nooit tot de conclusie zal kunnen komen, dat onderhandse aanbe steding gewenst is, omdat in beginsel altijd aan openbare aanbesteding de voorkeur moet worden gegeven. De Raad zal alleen met onderhandse aanbesteding accoord kunnen gaan, als het College een werk daarbij voor lage prijs gedaan kan krijgen. De heer OOMS zegt, dat de Financiële Commissie als geheel het voorstel heeft ondersteund, echter onder een wel niet dwingende, maar toch dringende voorwaarde. Als de Raad toezegt de wens van de Financiële Commissie na te komen, is verdere discussie overbodig. De VOORZITTER zegt, dat het College er volkomen van door drongen is, dat de Raad openbare aanbesteding wenst. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 17. Voorstel tot het bouwen van 2 ambtswoningen voor personeel van Gemeentewerken aan de Lange Brinkweg en 1 ambtswoning bij het Soester Natuurbad (1-255). - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 74