23 Februari 1953 10. De VOORZITTER doet mededeling van het standpunt van de Commissie voor Uitbreidingsplannen en van de Commissie voor Openbare V/erken en deelt' mede, dat de Financiële Commissie met het voorstel accoord gaat. De heer A.P. HILHORST acht dit voorstel in de eerste plaats onjuist, omdat zeer velen in de gemeente geweldige moeite hebben in verband met het uitbreidingsplan en soms jaren moeten wachten op uitvoering en verwerking van hun objec ten, omdat men meent zich aan de op de grond gelegde be stemming te moeten houden. Spreker acht het onjuist, dat de gemeente, die geweigerd heeft daar een woning te laten bouwen voor een boer, die wilde rusten, omdat het agrarisch gebied moest blijven, er nu zelf twee woningen zou bouwen, die in het raam van het uitbreidingsplan totaal onmogelijk zijn. Bovendien staat spreker op het standpunt, dat het ver keerd is voor deze employés ambtswoningen te bouwen. Indien voortdurend contact van deze mensen met het bedrijf noodzakelijk is, hadden zij thans toch zeker een telefoon moeten hebben. De woningen zullen Gemeentewerken jaarlijks veel geld kosten. Een ambtenaar voor de buitendienst als de heer De Rijk behoort in de buitendienst te zijn, maar niet op het kantoor of in de directe omgeving van het bedrijf. Voor het Natuurbad kan een ambtswoning van belang zijn, omdat daar geen toezicht is, maar dit argument geldt niet voor de ambtswoning van Gemeentewerken. De Raad heeft bepaald, dat de omgeving ongerept moet blijven en nu behoort de gemeente niet voor zichzelf een uitzondering te maken. Financieel vindt spreker het voorstel fout en moreel acht hij het onverantwoord. De VOORZITTER zegt, dat de door de heer Hilhorst ge schetste moeilijkheden met het uitbreidingsplan niet geheel zijn, zoals deze het heeft doen voorkomen. De aanvrage van een jaar geleden betrof zuiver particuliere woningbouw in strijd met het uitbreidingsplan. De grond van Gemeentewerken is geen agrarisch gebied. Het is te betreuren, dat die bedrijven daar in een overigens agrarische omgeving zijn geplaatst. Nu het niet mogelijk is ze te verplaatsen, moeten daaruit de con sequenties worden getrokken en is er geen reden Gemeentewerken de gebouwen te weigeren, die deze dienst nodig heeft. Bij de bouw van een garage voor Gemeentewerken is ook niet gezegd, dat dit op grond van het uitbreidingsplan niet mogelijk is, omdat de landbouwers het niet zouden mogen doen, al mogen ook zij trouwens wel bedrijfsgebouwen stichten voor het agrarische bedrijf. Wanneer de heer Hilhorst meent, dat de twee dienstwoninge voor Gemeentewerken niet strikt noodzakelijk zijn, verschilt het College met hem van mening. Voor een goede gang van zaken op het bedrijf is het alleszins wenselijk, dat die dienst woningen er wel komen. Ook aan particuliere bedrijven zijn meest al een paar dienstwoningen verbonden. Degenen voor wie de voorgestelde woningen bestemd zijn, moeten dag en nacht bij de hand zijn om in te springen als het nodig is. De monteur van Gemeentewerken moet des avonds laat vaak nog werkzaamheden aan een wagen verrichten, opdat deze de volgende ochtend weer kan worden gebruikt. Dat kunnen ook auto'rs van de brand- - weer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 76