-- 23 Februari 1953 -- 11° weer of van de politie zijn. Het voorstel van B&W spruit dus niet voort uit een theoretische vooringenomenheid met ambtswoningen, maar alleen uit de overweging, dat het practisch van groot belang voor het bedrijf is, dat er twee dienstwoningen verrijzen. De heer VAN WELY zegt, dat de aanwezigheid van ambtswo ningen bij publieke gebouwen noodzakelijk is, omdat daaraan, wanneer er niet voldoende toezicht is, veel schade wordt aange brachte Spreker vraagt, of B&W bereid zijn de beide ambtenaren, wanneer zij bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de ambtswoning moeten verlaten, aan een andere woning te hel pen. De VOORZITTER zegt, dat deze ambtenaren te zijner tijd van zelfsprekend steun zullen krijgen voor het vinden van een andere woning De heer A.P. HILHORST zegt, dat de voorgestelde dienst woningen niet noodzakelijk zijn voor het toezicht, omdat dit reeds wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning bij het magazijn. Dat iemand des avonds werk moet verrichten, brengt niet mede, dat hij aan het bedrijf moet wonen, Ook de man van de buitendienst, die toezicht behoort te houden op de wegen, heeft geen dienstwoning nodig. De wethouder VAN DEN AREND acht het alleszins billijk, dat de monteur, die meermalen tien en soms twaalf of vijftien uur overwerkt, aan het bedrijf woont. Deze monteur heeft zeer veel liefde voor zijn werk en het is wel voorgekomen, dat hij vijf uur moest werken aan een wagen, die om half vijf thuiskwam en de volgende ochtend weer moest rijden. De critiek van de heer Eilhorst is in hoofdzaak tegen de woning van De Rijk gericht. Of deze in de dienstwoning komt, kan men in het midden laten. Misschien is er een andere functiona ris voor wie het van belang is bij het bedrijf te wonen. Dat kan altijd nog bekeken worden en twee woningen bouwen is voordeliger dan één. De heer A.P. HILHORST zegt, dat indertijd tot schade van de betrokkene het standpunt is ingenomen, dat het uitzicht op de polder behouden moest blijven, terwijl thans de gemeente dit uit zicht wegneemt. Voor overwerk wordt betaald en dit kan geen reden zijn om een dienstwoning te geven, tenzij men die als een verkapte loons verhoging zou moeten beschouwen, maar dit zou volkomen onjuist zijn. De VOORZITTER zegt, dat het volkomen onjuist is van een verkapte loonsverhoging te spreken. De heer SCHIMMEL is van oordeel, dat met een beetje zoeken en woningruil aan het Kerkpad of aan de Steenhoffstraat wel woonruimte in de nabijheid van het bedrijf voor twee ambtenaren is te vinden. Men weet ook niet, of hun opvolgers wel zin zul len hebben bij het bedrijf te wonen. Zij hebben dan geen minuut vrijheid meer, omdat zij voor elk klein klusje worden aangeklampt Indien de noodzakelijkheid om op het bedrijf te wonen niet aan wezig is, is het beter het landbouwgebied niet aan te tasten, maar een oplossing in de buurt te zoeken. Men hoort van alle kanten spreken, dat de hoofden van dienst nogal wat plannen hebben in verband met die opslagruimte daar, zo zegt spreker. Wij kunnen het dan ook wel in een groter - verband -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 78