23 Februari 1953 - 12. verband bekijken en het is beter eerst met een afgerond ge heel te komen dan nu reeds die woningen te bouwen. De ar beiders van de hoogste tot de laagste weten wat men van plan is, maar de Raad weet van niets. De VOORZITTER acht het geen wonder, dat degenen, die met de voorbereiding zijn belast, ermede rondlopen. Daar tegen is ook geen bezwaar. Maar de Raad wil een voorstel van het College en geen vaag verhaaltje. Bij dit voorstel speelt de overweging, of een dienst woning voor de betrokkene prettig is, geen rol. Over het algemeen wordt een dienstwoning niet gewaardeerd. De direc teur van de gasfabriek woont liever niet bij het gasbedrijf; toch is het goed, dat hij er wel woont. Het is mogelijk, dat een dienstwoning de betrokkene goed uitkomt, maar niet dit, doch alleen het belang van het bedrijf speelt hierbij een rol. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen De heer A.P. HILHORST en de heer Schimmel verkrijgen op hun verzoek aantekening, dat zij zich met het voorstel niet hebben verenigd. Mevrouw BUNGENER-Odinot hoopt, dat de woningen open baar zullen worden aanbesteed. De VOORZITTER stelt nu het volgende punt aan de orde, dat hij een enigszins weemoedig voorstel noemt: Verzoek van J.G.A.Batenburg om eervol ontslag als gemeente secretaris wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met voorstel van Burgemeester en Wethouders (IV- 252) De heer SCHAAFSMA zegt, dat hij misschien wel zal be sluiten zijn stem aan dit voorstel te geven, maar hij acht de gang van zaken toch niet juist. Men heeft de datum, waarop de Gemeentesecretaris de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken, lang genoeg zien aankomen en had dus tijdig voorbereidingen kunnen treffen voor het aanstellen van een opvolger. Gaarne zal spreker vernemen, hoever deze voorbe reidingen nu zijn gevorderd en waarom B&W de datum van het benoemen van een opvolger, zonder dat dit wordt verantv^oord hebben verschoven. Mevrouw VAN DER SWAN-de Eiewit en mevrouw BUNGENER- Odinot sluiten zich aan bij het gesprokene door de heer Schaafsma. De laatste zegt, dat hier toch een gelegenheid ligt voor een andere ambtenaar om promotie te maken. De heer VAN V/INDEN sluit zich eveneens aan bij de heer Schaafsma. Met alle waardering voor hetgeen de heer Baten burg gedaan heeft, - dringt hij er met klem op aan zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen. Ook de heer SCHADDELEE sluit zich aan bij de voorgaan de sprekers. De VOORZITTER kan slechts antwoorden, dat het het College tot nu toe niet is gelukt, tijdig met een voor dracht te komen. Men zou kunnen zeggen, dat het eerder had moeten beginnen, maar het heeft zich verrekend, door dat het niet had gedacht zolang nodig te zullen hebben om een voordracht te kunnen indienen. - Voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 80