-- 23 Februari 1 953 H. Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De "VOORZITTER leest het ontslagbesluit voor en zegt dat er in een volgende vergadering gelegenheid zal zijn van de Secretaris afscheid te nemen. De Secretaris wil thans, hoewel hij in het algemeen in de raadsvergadering een zwijgende rol heeft, gaarne iets zeggen. Uit de discussie is gelukkig gebleken, dat hij ge heel staat buiten de strubbeling, welke zich hier heeft af gespeeld. Hij heeft met algemene stemmen eervol ontslag ge kregen en niet alleen een eervol ontslag, maar een ontslag met een aantekening. Dit heeft hem buitengewoon getroffen en stemt hem tot voldoening. Hij dankt de Raad voor dit be sluit, omdat het nemen van ontslag voor hem nog niet de gemakkelijkste aangelegenheid betekent. Hij is echter wel zo wijs en verstandig om de situatie te aanvaarden. Hij heeft er zich lang genoeg op kunnen voorbereiden. Maar Soest is hem lief en zijn werkzaamheden zijn hem lief, terwijl zijn ge zondheid hem nog toestaat die te verrichten. Het valt hem enigszins zwaar als Secretaris af te treden, maar nu de Raad met deze aantekening eervol ontslag heeft willen geven, is hij zeer voldaan en het verlicht voor hem het scheiden zeer. Het verheugt hem zeer, dat erstraks gelegenheid zal zijn definitief afscheid te nemen en hij wil gaarne zijn krachten nog beschikbaar stellen tot zijn opvolger in functie treedt Spreker betuigt de dames en heren leden van de Raad zijn oprechte dank voor het genomen besluit, de heer Van Wely voor de door hem gesproken woorden en de Voorzitter voor de hem bij wijze van hoge uitzondering geboden gelegenheid enke le woorden te zeggen, want in het algemeen geldt voor de Secretaris; Hij zwijgt in de Raad, spreekt in B&W en beveelt op de Secretarie. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, te weten; a. aankoop van een perceel bouwland nabij de Prins Bern- hardlaan van C. v.d. Borg (V-1141). Dit besluit wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming vastgesteld. b. aankoop van grond gelegen nabij de spoorlijn Baarn - Amers foort van Mej. J.C. Beversen en verkoop van een ge deelte van deze grond aan J. de Bruin V-248/1220/1221 Dit punt wordt aangehouden. c. aankoop van grond voor verbreding van de Klaarwaterweg van W. van Schoonhorst (V-1206). Dit besluit wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. d. aankoop van grond tor verbreding van de Middelwijkstraat van diverse personen v-249/1223) De heer ZOETELIEF heeft gezien, dat de aangeboden prijs voor de grond oen zeer behoorlijke prijs is. Hij hoopt, dat het College deze norm handhaaft en dat niet aan recalci- tranten meer zal worden betaald dan aan anderen, doch dat zo nodig tot onteigening zal worden overgegaan. - Dc -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 84