23 Februari 1953 -- 15» De VOORZITTER zegt, dat dit het voornemen is van hut College. Het besluit wordt hierop zonder hoofdelijke stemming vast gesteld. e. aankoop van grond ter afronding van het natuurreservaat Korte Duinen van Mr. J. van Hes (V-1225). f. aankoop van grond nabij de Hieuwstraat van G. Sijberden (V-1224) g. Voorstel inzake regeling van de schadeloosstellingen voor ten behoeve van het vliegveld Soesterberg gevorderde gemeente-eigendommen (V-243) h. verkoop van een perceel grond nabij de Heideweg aan J.Klomp (V-1149) i. verpachting van een perceel grond gelogen nabij de Barto- lottilaan aan D.Lam (V-1219). De besluiten e-i worden zonder discussie en zonder hoof delijke stemming vastgesteld. j Voorstel tot instelling van een rechtsgeding inzake ver lenging pachtcontract met A, Mulder V-244/1193 De heer A.P. HILHORST acht het begrijpelijk, dat de gemeente, wanneer zij verpachte grond nodig meent te hebben, daarover beschikt wanneer daartoe gelegenheid bestaat. Hij heeft de indruk, dat het de bedoeling is op de grond in kwestie sport velden te stichten en wijst er op, dat het hier niet gaat om bouwgrond zonder meer, maar om oen kwekerij, die zeer dure en vaak zeer langdurige producten kweekt. Dit bedrijf verkeert in zeer moeilijke omstandigheden, wanneer hot niet weet of de pacht wordt verlengd. Hij zou dit bedrijf, waarvoor zeer grote kapitaalsinvesteringen nodig zijn, zo min mogelijk schade willen doen en daarom willen laten onderzoeken, of het inderdaad nodig is, dat het binnen zes jaar verdwijnt. Mocht dat niet hot geval zijn, dan moet men het deze man niet moeilijk maken, maar voor deze zes jaar de pacht laten doorlopen. Mevrouw POLET-Musler weet niet over welke nieuwe inlich tingen de heer A.P. Hilhorst beschikt na de vergadering van de Commissie voor het Grondbedrijf en Uitbreidingsplannen. Op die vergadering is door de wethouder verzekerd, dat het niet in do bedoeling ligt de pacht te beëindigen vóór het strikt nood zakelijk is. Daar alle gronden binnen hot uitbreidingsplan voor niet langer dan een jaar worden verpacht, acht spreekster het wenselijk ook deze grond voor niet langer dan een jaar te ver pachten. De heer OOMS acht het altijd triest, wanneer het gemeente bestuur een civiele procedure moet voeren tegen een inwoner van de gemeente. Het is prettig wanneer de gemeente van jaar tot jaar over haar gronden kan beschikken, maar dit bedrijf ver schilt volkomen van andere agrarische bedrijven. Het zet bomen en heesters uit, die men niet na een jaar willekeurig kan over planten en daarom is het zeer goed denkbaar, dat belanghebbende moeilijk een regeling kan aangaan van jaar tot jaar. Daarom stelt spreker mede naar aanleiding van hetgeen de heer Hilhorst hoeft opgemerkt, voor met de pachter overleg te plegen en het College nog niet te machtigen tot het voeren van een procedure. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 86