- 23 Februari 1953 -- 18. De heer A.P. HILHORST gelooft wel, dat B&W er van over tuigd zijn, dat met de belangen van dit bijzondere bedrijf rekening moet worden gehouden voor zover dit mogelijk is. De VOORZITTER» Inderdaad. De heer A.P.. HILHORST meent, dat de Raad zich daarbij dan moet neerleggen. Het besluit wordt daarop zonder hoofdelijke stemming vastgesteld k. Voorstel tot aanleg van een parkeerterrein c.a. op het gemeenteterrein gelegen aan de Rademakerstraat/Kamp- weg (V-256) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 20. Voorstel tot deelneming in de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten (IV-258) Mevrouw BUNGENER-Odinot acht het toe te juichen, wan neer er woningen kunnen worden gebouwd, maar vraagt of de gemeente hiervoor extra bouwvolume krijgt. De VOORZITTER zegt, dat dit afhangt van hetgeen er gebouwd wordt. Mevrouw BUNGENER-Odinot ziet in dit voorstel heel weinig heil voor de arbeiders: men moet tien jaar sparen om de ƒ.1.900,bijeen te krijgen. Zij vreest, dat er te veel middenstandswoningen zullen worden gebouwd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen 21Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, te weten: a. Aankoop van een perceel grond nabij het Raadhuis van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (V-1236); De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor het Grondbedrijf en Uitbreidingsplannen in overweging heeft gegeven het voorstel terug te nemen en advies te vragen van de taxatiecommissie. Dit advies is reeds binnenge komen. De taxatiecommissie heeft de strook 50 meter van de grens van de weg op ƒ.5,-- per m2 getaxeerd en het achter gelegen stuk op ƒ.1,-- per m2De totale prijs komt daar door op ƒ.6.890,terwijl de aankoopsom 5.700,-- bedraagt. De heer A.P. HILHORST zegt, dat de Nederlandsche Spoorwegen dit stuk grond, dat zij bij de aanleg van deze lijn hebben moeten overnemen, als een waardeloze uithoek hebben moeten laten liggen. Deze grond zonder uitweg heeft voor de Nederlandsche Spoorwegen geen enkele waarde en zij mogen blij zijn, dat de gemeente deze grond onderhoudt. In plaats de grond cadeau te doen onder voorwaarde, dat de gemeente dit blijft doen, staan de Nederlandsche Spoorwegen hem af voor een prijs, hoger dan die van de beste cultuur grond. Men heeft hetzelfde gezien met de grond bij de school in de Kerkebuurt, die op 2,is gebaseerd, of schoon men kwalijk kon spreken van bouwterrein. Men maakt misbruik van de wens van de gemeente deze grond in haar bezit te krijgen en daarom is spreker tegen deze aankoop. De heer SCHIMCEL en mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit sluiten zich aan bij het standpunt van de heer Hilhorst - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 92