23 Februari 1953 20» Wanneer wordt gezegd, dat met deze man niets is te doen, moet spreker daar sterk tegen protesteren, want met de in het najaar van 1951 aangeboden ruiling is hij onmiddellijk accoord gegaan, De Raad heeft het niet gewild, omdat er een pachter ernstig zou worden gedupeerd. De gemeente heeft de grond toch verkocht. Betrokkene vraagt ruiling van grond aan de Noorderweg, maar er is groot verschil tussen een aaneengesloten en een uit elkander gerukt bedrijf, waarbij een deel van nog niet één hectare twintig minuten van huis zon der toezicht ligt. Tegen de bewering, dat de ruiling goed zou zijn, moet spreker krachtig protesteren. Ook het bedrijf van de heer Brouwer, dat overgenomen kon worden, was oneco nomisch. Als de gemeente tot onteigening overgaat, zal zij de verliezende partij zijn en het gelag krijgen te betalen, maar spreker vindt het immoreel ten opzichte van de prijsbasis een onteigening te beginnen. Het spreekt vanzelf dat betrokkene met een prijs van 70 cent niet accoord kan gaan en de ont eigeningscommissie zal ongetwijfeld tot de conclusie komen, dat deze prijs te laag is. Spreker verklaart zich tegen het voorstel van B&ïï en hij zal, als de gemeente een proces aangaat, alles doen wat hem mogelijk is om te voorkomen, dat zij winnende partij is. De heer KRUYFF zegt, dat het betoog van de heer A.P. Hilhorst in de commissie verschillende leden aan het denken heeft gebracht. Zaterdag heeft spreker echter van de wethou der Van Zadelhoff vernomen, dat er nog verdere onderhande lingen zouden zijn geweest, waardoor het misschien mogelijk is, dat op deze zaak een ander licht wordt geworpen. Het zou goed zijn, indien de wethouder naar aanleiding van het felle betoog van de heer Hilhorst de zaak in de commissie nader zou toelichten. Wellicht dat de commissie dan een ander in zicht krijgt. De VOORZITTER heeft tegen aanhouding van het voorstel geen bezwaar. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat aanneming van dit voor stel alleen een verzoek betekent om de procedure te mogen voeren, maar niet dat zij gevoerd zal worden. Wanneer men niet een keer begint, komt er nooit een einde aan. Het is meer een formeel dan een principieel besluit. Spreekster komt er tegen op, wanneer hier van immorele handelingen wordt ge sproken. De tegenpartij heeft nog nooit een prijs genoemd en om hem tot spreken te dwingen, is er veel te zeggen voor onteigening De VOORZITTER is het volkomen met mevrouw Polet-Musler eens, dat het eindelijk tot een besluit moet komen. Ook zou hij veel kunnen zoggen over het betoog van de heer A.P. Hilhorst, maar daar de zaak toch weer in de commissie komt, acht hij het beter ze nu te laten rusten. Het voorstel wordt aangehouden. 23. Voorstel tot royement van een hypotheek ten laste van de woningbouwvereniging St.Joseph voorzover betreft de grond, welke door de Bouwvereniging is overgedragen aan de P.U.E.M. (V-260) De VOORZITTER deelt mede, dat de gemeente een hypotheek heeft op grond van de woningbouwvereniging St.Joseph in Soesterberg. Nu deze vereniging 96 m.2 van die grond aan - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 96