23 Februari 1953 21. do P.U.E.M. verkoopt, is het nodig de hypotheek op deze 96 m2 te royeren. Spreker stelt voor daartoe te besluiten. Het voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming a'angenomen. 24» Voorstel tot intrekking van het beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten dd. 25 Juli 1950, 2e afd. nr. 2539/1664, waarbij gedeeltelijke goedkeuring werd onthouden aan het Raads besluit van 26 Augustus 1949 tot vaststelling van een uitbrei dingsplan voor het gedeelte der gemeente gelegen ten Zuiden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort (1-259)» De VOORZITTER herinnert er aan, dat Gedeputeerde Staten een gedeelte van het plan in hoofdzaak voor Soesterberg niet hebben goedgekeurd, waartegen zowel de Raad als de Minister van Oorlog in beroep zijn gegaan bij do Kroon. Uit een later overleg met het Ministerie van Oorlog is een geheel nieuw uitbreidingsplan in hoofdzaak voortgekomen, waardoor de zin van het beroep inzake het oude plan is vervallen. Het Ministerie van Oorlog heoft zijn beroep ingetrokken. Spreker stelt voor hetzelfde te doen van de kant der gemeente. Ook dit voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Hierop stelt de Voorzitter aan de orde: 25. Voorstel tot uitvoering van een werkgelegenheidsobject (Koninginnelaan Regentesselaan) met aanvaarding van een rijks bijdrage 1 2 51 De VOORZITTER deelt mede, dat, zoals uit de stukken blijkt, dit werk is begroot op ƒ.120.000,plus 10 omslag voor Gemeentewerken, waardoor het totale bedrag tot ƒ.132.000, stijgt. Het Rijk heeft een subsidie toegezegd van 75 van de kosten tot een maximum van ƒ.99.000,In verband met het en- gunstige jaargetijde, waarin dit werk ter hand moet worden ge nomen - er moet nog aan worden begonnen in deze maand - was de laagste inschrijver aanmerkelijk boven de raming. Ha overleg met deze laagste inschrijver en ook met de Provinciale Griffie is'bereikt, dat de laagste inschrijver het werk wil doen voor ƒ.140.000,welk bedrag moet worden verhoogd met een omslag voor Gemeentewerken van 5.000,Op het totale bedrag van ƒ.145.000,ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie van ƒ.99.000,--, zodat het de gemeente 46.000,zal kosten. Spreker stelt de Raad voor het benodigde crediet toe te staan. Mevrouw LAHDWEER-de Visser vraagt, of dit bedrag al in de begroting was opgenomen. De VOORZITTER: In het oorspronkelijk ontwerp tot wijziging der begroting was op 33.000,gerekend. Mevrouw LAHDWEER-de Visser: U vraagt dus verhoging van het bedrag van 33.000,tot ƒ.46.000, De VOORZITTER zegt, dat de begroting is gemaakt, toen er geen sprake was van werkverruimingsobjecten. Hu is de ver plichting opgenomen, dat 93 van de arbeiders van de arbeids beurs moeten worden betrokken en dat het werk vóór 1 Maart wordt aangevangen. Er komt echter voor ƒ.46.000,een stuk riolering tot stand, terwijl de buizen alleen al ƒ.60.000, kosten. De heer A.P. HILHORST zegt, dat het toezicht voor Ge meentewerken, nu het werk voor een deel door niet vakmensen - wordt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 98