25 Februari 19 54 20. van dienst, maar aan B&W over te laten, maar de Raad staat aan het hoofd van de gemeente en hij heeft, voor wat be noemingen, ook van hoofden van dienst, betreft practisch niets in de melk te brokkelen. Terwijl spreker doende was deze zaak te onderzoeken, is er een directeur van het gas bedrijf benoemd en toen is het tot spreker doorgedrongen, hoe weinig vat de Raad op een dergelijke benoeming, in een zeer belangrijke functie, op het ogenblik heeft. Toen is tot hem doorgedrongen de betekenis van de door iemand ge uite woorden? De betekenis van de Raad is aan het "inzak ken". Het is noodzakelijkdat de raadsleden daartegen wa ken. Bij hun beëdiging hebben zij beloofd de belangen van de gemeente te behartigen en op te komen voor alles wat geacht kan worden in het belang van de bevolking te zijn. En doet de Raad dit, wanneer hij een dergelijke bevoegd heid aan het College van B&W delegeert? Spreker acht deze delegatie niet juist. Zij kan vroeger gegeven zijn, maar B&W doen dan eigenlijk iets, dat de Raad behoort te doen. Bij informatie is spreker gebleken, dat in andere gemeenten de benoeming van lagere ambtenaren wel aan het College van B&W wordt gedelegeerd, maar dat men daar niet zover gaat ook de benoeming van hoofden van dienst door B&W te doen geschieden. De hoofden van dienst zijn de steunpilaren van de bevolking en het wil er bij spreker niet in, dat het juist zou zijn hen buiten de Raad om te benoemen. Het is mogelijk, dat B&W advies vragen aan de commissies van bij stand, maar een bepaling daaromtrent komt op het ogenblik alleen voor in de Verordening regelende de samenstelling en werkkring van de GascommissieEn er behoeft zelfs in het geheel geen commissie van bijstand te zijn,want vol gens de wet behoeven B&W geen commissies van bijstand in te stellen. Spreker acht het gewenst de hoofden van dienst voor taan door de Raad te doen benoemen en in de verordeningen van de betreffende commissies van bijstand de bepaling op te nemen, dat deze commissies inzake de benoeming van een hoofd van dienst advies uitbrengen. De VOORZITTER wijst er op, dat dit laatste niet in het voorstel van de heer Van Andel staat. Voorstel tot benoeming van een commissie ad hoe ter bestudering van de mogelijkheid tot oprichting en exploi tatie van een concert-toneelzaal. De VOORZITTER stelt voor uit de Raad een commissie ad hoe te benoemen om met het College of met enkele leden van het College de mogelijkheid te bestuderen tot het op richten en exploiteren van een zaal, waaraan te Soest zeer grote behoefte bestaat. Spreker verzoekt iedere fractie iemand uit haar midden als lid van de commissie aan te wijzen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt nog, dat de commissie zich zal moeten beraden over de vraag, of een dergelijke zaal door de gemeente dan wel door particulieren met steun van de gemeentelijke overheid tot stand moet worden ge bracht 28. Rondvraag. De heer ORANJE wil enkele opmerkingen maken in ver band met de benoeming van de nieuwe gasdirecteurmaar - wil -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 100