Nr. 2. 12 April 1954 25. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 12 April 1954 te 19.15 uur. VOORZITTER? de Burgemeester, de Heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS? de Heer J.J.J.M. Pesten. Tegenwoordig de leden C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. ClemensT. Borresteijn, P. Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst (iets later), R. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, mevrouw S.G. Landweer- de Visser, Br. B.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G, van Zadelhoff en J.B.L. Zoetelief. Be VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat de Heer A.P. Hilhorst ongeveer een half uur later ter vergadering zal komen. 29. Vaststelling van de notulen der openbare en besloten verga deringen d.d. 25 Februari 1954. Be notulen van deze beide vergaderingen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastge steld, 30. Ingekomen stukken. a. verslag van de werkzaamheden der Schoonheidscommissie over 1953, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen; b. verzoek van het St. Canisius College te Nijmegen om toe kenning van een subsidie ad 75,wegens schoolbezoek van een leerling uit Soest met voorstel dit verzoek in handen te stellen van B&W om prae-advies; c. verzoek van het Seminarie St. Gabriël te Haastrecht om toe kenning van een subsidie ad 127,52 wegens schoolbezoek van een leerling uit Soest met voorstel dit verzoek in han den te stellen van B&W om prae-advies; Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen van B&W besloten. d. verzoek van de Heer G. Reimerink om ontslag als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand met voorstel dit ontslag eervol te verlenen m.i.v. 1 Mei 1954. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten aan het verzoek van de Heer Reimerink te voldoen. e. aanbieding 1e begrotingswijziging 19 54 overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring Utrecht IV; f. rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan ciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten be treffende contröle administratie van Maatschappelijk Hulp betoon over het 4e kwartaal 19 53. Be onder e en f vermelde stukken worden aangenomen voor kennisgeving. 31.Verzoek om ontheffing van het bepaalde in de verordening ex art. 4, 1e lid 2e der Hinderwet (1875) van K. Stulp, Ossendam- weg 50, voor het oprichten van een timmerbedrijf in de kom der gemeente, met voorstel van B&V7 (1-427). Mevrouw LANBWEER- de Visser heeft tot haar grote teleurstelling het door verscheidene omwonenden ingediende be zwaarschrift, dat tot het College van B&W was gericht, niet - bij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 110