12 April 19 54 - - 30. De Heer VAN ANDEL wijst er op, dat er volgens de brandweer aan deze inrichting zonder twijfel gevaren zijn verbonden van brandweer-technische aard, die alleen door het stellen van voorwaarden kunnen worden opgeheven. De brandweer stelt geheel andere eisen dan beperking van het aantal uren, waarop gedraaid mag worden. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het achter terrein voor de brandweer wel te bereiken is. De VOORZITTER wijst er op, dat het College bij het verlenen van een Hinderwetvergunning alle voorwaarden kan stellen die het nodig acht. Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op gevaren, o.a. op brandgevaar, maar ook op hinder, op overlast of op de gezondheid. Op het College rust de taak voorwaarden te stellen, waardoor ge varen, hinder en schade voor de gezondheid worden onder vangen. Het is onmogelijk te verbieden op een bepaalde tijd te werken, maar zoals wethouder Van den Arend heeft uiteengezet, is niet te verwachten, dat er bij dit be drijf veel hinder zal komen. Gaat het bedrijf in andere handen over of gaat het een andere richting uit, dan zal het opleggen van nieuwe voorwaarden overwogen moeten worden. De Hinderwet gaat er van uit, dat bepaalde be drijven hinder veroorzaken en dat die hinder moet worden beperkt, maar men kan zulke bedrijven toch niet uit de gemeente uitsluiten? De Heer A.P. HILHORSTs Wordt dat voorgesteld?! De VOORZITTER zegt, dat in die richting is ge sproken. Op verzoek van mevrouw LANDWEER- de Visser leest de VOORZITTER het ingekomen adres voor, dat luidt als volgt "Ondergetekenden hebben kennis genomen van Uw mededeling aangaande de Hinderwet. Sommigen van ons hebben het gelezen in de Soester Courant van 12 Februari 31 Allen, bewoners van de Dr, s' Jacobstraat en Plasweg in de allerdichtste nabijheid van het perceel Sectie D, nr. 352, maken bezwaar tegen het verlenen van vergunning tot het oprichten van het bedoelde timmerbe drijf. Ondergetekenden menen dat de rust waarvoor zij hier zijn komen wonen zal worden gestoord en ook de lande lijkheid grotendeels zal verdwijnen. Beleefd nemen ondergetekenden de vrijheid U te verzoeken een dergelijk bedrijf te verwijzen naar een terrein dat door voor industrie is aangewezen". Onder dit adres zijn 10 handtekeningen geplaatst. De Heer A.P. HILHORST wijst op de noodzakelijk heid van kleine industrie├źn in de directe omgeving van de bevolking. Zelfs in de grote steden zijn bedrijven in de woonwijken. Handtekeningen onder een adres worden vaak geplaatst om de initiatiefnemers een plezier te doen en spreker kan zich niet voorstellen, dat de omwonenden tegen deze timmerwerkplaats bezwaar hebben. Mevrouw POLET-Musler acht het argument van "demo cratie" in dit verband niet op zijn plaats. Zij verzoekt - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 120