12 April 1954 31 het voorstel aan te houden tot de verklaringen van Stulp zijn verkregen, waarover de Heer Van den Arend heeft gespro ken en vaststaat, dat het geen timmerbedrijf, doch slechts een timmerwerkplaats is. De VOORZITTER zegt, dat het hier gaat om een aanne mersbedrijf met gelegenheid tot het uitvoeren van timmer werken. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of B&W bereid zijn de door de Heer Van den Arend genoemde voorwaarden te stellen. De VOORZITTER zegt, dat B&Y/ zich over de voorwaarden nog niet hebben beraden. Mevrouw POLET-Musler vraagt of B&W bereid zijn de te stellen voorwaarden aan de Raad mede te delen. De VOORZITTER is bereid, indien de Raad er prijs op stelt, de voorwaarden ter inzage te leggen. Het voorstel van B&W wordt hierop aangenomen met 15 tegen 4 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Klarenbeek, Van Wely, Brouwer, Schaafsma, Zoetelief, Clemens, Butzeiaar, Van den Arend, A.P. Hilhcrst, De Haan, Van Zadelhoff, Pieren, Dorresteyn, Grift en R. Hilhorst. Tegen hebben gestemd de leden Van AndelOranje, me vrouw Landweer-de Visser en mevrouw Polet-Musler 32. Voorstellen tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Bos straat 3335 en 37 (1-426). De Heer GRIFT geeft het College, gezien de zeer slechte toestand van deze woningen, in overweging de bewoners binnen de termijn van zes maanden aan een andere woning te helpen. De VOORZITTER zegt, dat B&W dit gaarne zouden doen, maar dat er rekening mede moet worden gehouden, dat het on mogelijk kan zijn. Toch menen B&W met onbewoonbaarverklaring niet te moeten wachten tot zekerheid omtrent andere woon ruimte is verkregen. Wanneer onbewoonbaarverklaarde woningen worden verlaten, mogen zij namelijk niet weer opnieuw worden bewoond. Het onbewoonbaarverklaren van woningen is in deze tijd weliswaar een moeilijke zaak, maar als de huizen bui tengewoon slecht zijn, moet er toch toe overgegaan worden en mag het niet worden gelaten uit angst, dat later verlen ging van de termijn van ontruiming zal moeten worden voorge steld. Deze voorstellen worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 33. Voorstel tot verlenging van de termijn van ontruiming van de onbewoonbaar verklaarde woningen Koninginnelaan 59 en 61 (1-422). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 34. Voorstel tot wijziging van de hypotheek- en voorschotrege ling voor de particuliere woningbouw (IV-421 en 1977). De Heer PIEREN zegt, dat in de stukken voor de raads vergadering van 25 Augustus 1953 vermeld heeft gestaan, dat er vrij veel belangstelling bestond voor deze particuliere woningbouw. In de vergadering van 17 September d.a.v. heeft de Raad slechts in tien gevallen crediet verstrekt tot een bedrag van in totaal 100.000,Zijn er, zo vraagt spre ker, na die tien gevallen nog meer aanvragen ingekomen? Zo neen, is het dan wel verantwoord voor deze tien gevallen nog - meer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 122