- 33 12 April 1954 - de Nota van Aanbieding van de gemeentebegroting is overge gaan tot het oprichten van een werkplaats voor minder valide arbeidskrachten. Het geven van arbeid aan deze door de maat schappij uitgestoten personen, die lui en a-sociaal worden genoemd, is een prachtige daad. Zij vinden daarin veel levensvreugde, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun gezin. Daarom hoopt spreker, dat het College in deze richting doorgaat en tot uitbreiding van deze werkplaats zal overgaan. Er is nog slechts een beperkt aantal personen te werk gesteld, doch spreker hoopt, dat dit aantal zich zal uitbreiden. Vol gens de Arbeidswet en de Veiligheidswet worden aan de arbeids- ruimten bepaalde eisen gesteld. De ruimte, waarin minder valide arbeiders worden te werk gesteld, moet critisch bekeken worden, omdat deze arbeiders een of andere ziekte of lichame lijk gebrek hebben. Spreker stelt voor, dat de gemeente Soest zich aansluit bij de Vereniging van hoofden van werkplaatsen volgens de G-.S.W.-regeling, zodat zij de problemen van het te werk stel len van minder valide arbeiders beter kan volgen. Voorts ver zoekt spreker het College elke drie maanden aan de Raad of aan de Commissie voor Sociale Zaken een rapport uit te bren gen over de gang van zaken. Gaarne zal spreker van de wethouder voor Sociale Zaken vernemen, hoeveel loonopdrachten beschikbaar zijn. Is het mogelijk de mensen een volledige dagtaak te geven? Is het mogelijk, dat zij worden overgeheveld naar de particuliere bedrijven? Vervolgens vraagt spreker, hoe het is met de vaststelling van de salarissen; ook deze mensen behoren een inkomen te ge nieten, waarvan zij redelijkerwijze in behoorlijke levensom standigheden kunnen leven. De Heer VAN ANDE1 zegt, dat de Heer Pieren de gedachten, die ook in hem leven, op betere wijze tot uitdrukking heeft gebracht dan hijzelf het zou kunnen doen. Spreker vindt het een tekortkoming, dat de gemeente Soest niet vertegenwoordigd is geweest op de oprichtingsvergadering van een afdeling Soest-Baarn van de Bond van Invaliden. Indien de wethouder verhinderd was, had er toch een van de ambtenaren heen kunnen gaan. Deze vergadering van minder validen gaf wel de indruk, dat de bemoeiing van de gemeente met de belangen van deze mensen noodzakelijk is. De Heer VAN WELY vraagt, of niet het gevaar bestaat, dat Soest in de toekomst niet voldoende werkobjecten zal hebben, zoals dit ook in de gemeente Amersfoort het geval is. De wethouder DE HAAN kan zich volkomen aansluiten bij de door de Heer Pieren gemaakte opmerkingen en zal diens vragen gaarne beantwoorden. Of er mogelijkheid is tot uitbreiding, hangt samen met het ruimteprobleem, Er zal, ook wat dit betreft, moeten worden gestreefd naar samenwerking om tot een zo efficiënt mogelijk beheer en een zo goed mogelijke indeling van het werk te komen. Op initiatief van de gemeente Soest zijn in de eerste plaats met Baarn en Eemnes en ook met Amersfoort besprekingen gevoerd om tot een districtsoplossing te komen. Binnenkort zal een rapport verschijnen over de mogelijkheden in Amers- - foort -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 126