12 April 1954 - - 34. foort. Omdat Amersfoort de centrumgemeente is van het district, is de beste oplossing dat van daar uit de zaak wordt opgezet. Er is in Amersfoort een werkplaats, maar die werkt op geheel andere basis dan die in Soest. De in Soest bestaande werkplaats werd alleen door de gemeente gefinancierdzodat zij een hogere calculatie moest ma ken. Daardoor kon zij vaak niet aan voldoende werk komen. Er zijn besprekingen aan de gang om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Het betekent niet, zo zegt spreker, dat wij in Soest geen werk zullen hebben. De grootste werkplaats is die in Delft, een districts werkplaats. Maar in de omgeving hebben de gemeenten toch eigen werkplaatsen, omdat dit, o.a. in verband met de vervoerkosten, de beste oplossing is. Op de circulaire van de hoofden van werkplaat sen hebben B&W nog niet gereageerd. Het is mogelijk, dat een oplossing wordt gevonden, waarbij de leiding in Amersfoort zetelt. Het is prematuur van Soest uit met een proefwerkplaats daartoe nu reeds over te gaan. Een kwartaalrapport zegt spreker gaarne toe. Op het ogenblik kunnen voldoende loonopdrachten worden verkregen. Er wordt met twee bedrijven gewerkt en het is mogelijk andere te krijgen, maar gezien de be perkte ruimte en het beperkte aantal werkkrachten, is het nog niet nodig geweest. De normen van de sociale werkvoorziening worden toegepast. Er is een basisloon, dat bij een bepaalde pres tatie kan worden verhoogd. Er is overleg gaande met een particulier bedrijf om te komen tot plaatsing van een zes tal van deze mensen. Vóór alles wordt er naar gestreefd, deze mensen weer opgenomen te krijgen in het gewone be drijfsleven. Als er zo'n werkplaats is, gaat dat gemakke lijker, dan wanneer iemand zich bij een particulier be drijf meldt, die in jaren geen werk heeft verricht. Inderdaad was spreker verhinderd de oprichtings vergadering van de Bond van Invaliden bij te wonen. Er is echter contact en enige punten zijn reeds opgelost. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 37. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 20 April 1953, nr. 1335, inzake stichting van een o.l. school te Soest-Zuid, met aanbieding van het bouwplan (1-434). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie Openbare Werken zich met het voorstel kan verenigen. Het bouwplan heeft eveneens de instemming der Commissie met uitzondering van een lid, dat niet accoord kan gaan met het aesthetisch aanzien. Met het idee van de Voorzitter der Commissie om een kunstenaar gelegenheid te geven aan de school versiering te doen aanbrengen, b.v. muurschil derijen in de hal dan wel aan de buitenkant glas te doen etsen, waarvoor een bedrag beschikbaar gesteld dient te worden van 1 van de stichtingskosten, uitmakende 1500,2000,gaat de Commissie accoord. De Financiële Commissie kan zich met het voorstel verenigen onder opmerking dat voor versiering 1$ van de bouwkosten - of -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 128