12 April 1954 36. die de stoot heeft gegeven aan de militaire en aan de "bur gerlijke luchtvaart» Met dit standpunt heeft het comité zich verenigd. Aan het verdere gedeelte van de Veldmaar schalk Montgomeryweg zou spreker eveneens willen verbinden de naam van generaal Snijders, de opperbevelhebber tijdens de eerste wereldoorlog, over wiens beleid zelfs in de ge nerale staf nooit een op- of aanmerking is gemaakt. De Heer VAN ANDEL ondersteunt het denkbeeld van de Heer Clemens, omdat zonder generaal Snijders "de vijf vingers" nooit zouden zijn gekomen. Zonder aan deze "vijf vingers" tekort te doen, wil spreker toch generaal Snijders laten vooraf gaan. De Heer VAN WELY zou dan de naam "Soester Hoogt" willen wijzigen ins Van Weerden Poelmanweg. De VOORZITTER zegt, dat B&W hebben voorgesteld de ingeburgerde naam "Soester Hoogt" officieel te maken, om dat het desbetreffende stuk weg beter onder die naam be kend is dan als Veldmaarschalk Montgomeryweg. Het College zou het betreuren, wanneer de naam "Soester Hoogt" op zij zou worden gezet. Voorts menen B&Wdat een andere gedachtengang •gevolgd moet worden dan in het comité ter ere van het 40- jarig bestaan van de luchtmacht. Toen ging het om de vraag wie 40 jaar geleden de stoot had gegeven tot oprichting van de luchtvaartafdeling. Als zodanig moet generaal Snij ders worden beschouwd» Bij dit voorstel hebben B&W echter meer gezocht naar verband met Soesterberg. De kapitein vlieger Van Weerden Poelman heeft lange tijd in Soesterberg gewoond en hij is een van degenen geweest, die werkelijk Soesterberg bekend en zelfs zeer populair hebben gemaakt. Hij heeft de roem van de Nederlandse luchtvaartafdeling, die ontstaan is dank zij generaal Snijders, over de Neder landse grenzen gebracht en wereldbekend gemaakt. Door zijn prestaties op vlieggebied en door zijn persoon heeft hij zich grote sympathie verworven. Het Van Weerden Poelmanfonds met een sociale inslag is ook naar deze grote vlieger ge noemd. Misschien gal er gelegenheid zijn ook een straat naar generaal Snijders te noemen, maar ditmaal hebben B&W meer naar iemand gezocht, die lange tijd contact met Soesterberg heeft gehad. De Heer CLEMENS blijft er toch de voorkeur aan geven de weg naar generaal Snijders te noemen, die de stuw kracht is geweest van de luchtvaart. Mevrouw POLET-Musler vindt het prettig, dat Van Weerden Poelman niet alleen de militaire, maar ook de bur gerlijke luchtvaart heeft bevorderd. Voorts herinnert zij aan de eerste Indonesiëvluchtwaaraan deze naam ten nauwste is verbonden. De Heer CLEMENS zegt, dat juist door generaal Snij ders de burgerlijke luchtvaart is gekomen; hij is de grond legger geweest van de K.L.M. De Heer VAN ANDEL wijst er nog op, dat generaal Snijders de gangmaker is geweest van de E.L.T.A., de lucht vaarttentoonstelling te Amsterdam in 1919. De VOORZITTER zegt, dat B&W niet hebben willen eren de grote man van de Nederlandse luchtmacht, maar - iemand -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 132