12 April 1954 37» iemand van Soesterberg. Er is dus een ander uitgangspunt Het voorstel van B&W wordt aangenomen met 13 tegen 6 stemmen Yoor hebben gestemd de leden Van Wely, Zoetelief, Butze- laar, A.P. Hilhorst, Van den Arend, De Haan, Van Zadelhoff Pieren, Dorresteijn, Grift, R. Hilhorst, mevrouw Polet-Musler en Klarenbeek. Tegen hebben gestemd de leden Van Andel, Oranje, Brouwei Schaafsma, Clemens en mevrouw Landweer- de Visser. 43. Voorstel tot wijziging van de begrotingen over 1953 (IV-430). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 44. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening onder verband van eerste hypotheek tot een maximumbedrag van 45.000,aa de Vereniging "Een Christelijke Kleuterschool" te Soesterberg (IV-433). De Heer SCHAAFSMA acht het bedrag van 3600,-- als vergoeding voor drie leerkrachten zeer laag. Voor het voorstel van B&W op zichzelf is spreker zeer dankbaar. De Heer PIEREN vraagt, hoe de onderhandelingen zijn af gelopen met de aangrenzende speeltuinvereniging. De wethouder VAN DEN AREND is het met de Heer Sehaafsma eens, dat 3600,zeer laag is. Het is voor ée'n leerkracht met diploma A en voor twee ongediplomeerden. De VOORZITTER zegt, dat, wanneer de onderhandelingen met de buurtverenigingdie de speeltuin exploiteert, op moeilijkheden mochten stuiten,de mogelijkheid bestaat, dat de gemeente, die de grond verhuurt aan de speeltuin, een streep door de huur haalt ten behoeve van de kleuterschool. De Heer PIEREN zegt, dat er een afrastering om de speel tuin is gezet en dat het, wanneer er een belangrijk stuk af gaat, geen nut meer heeft de speeltuin te exploiteren. De Heer SCHAAFSMA acht het, wanneer er 1,5 meter afgaat, nog evenzeer mogelijk de speeltuin te exploiteren als op het ogenblik. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat in het uitbreidings plan, dat op het ogenblik wordt afgetekend, rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van een totaal nieuwe ingang, die misschien gecombineerd wordt met een nieuwe christelijke school, waarvoor een aanvrage loopt. Dan heeft de speeltuin er in de toekomst geen moeilijkheden meer van. De Heer VAN WELY vindt het bedrag van ƒ.33000,- wanneer het een houten gebouw wordt, zeer hoog, maar de VOORZITTER deelt mede, dat het een stenen drie-klassige school wordt De Heer ORANJE vraagt, of het betalen van de annuïteiten niet in gevaar kan komen, wanneer in de loop van 40 jaar het lage bedrag van 3600,voor salarissen wordt verhoogd. De VOORZITTER zegt, dat de ongediplomeerde krachten slechts een gering bedrag ontvangen. Vanzelfsprekend is uitge gaan van de huidige toestand en wanneer straks de rijksrege ring haar zorg tot het kleuteronderwijs uitstrekt, zullen de inkomsten gunstiger worden, zodat er waarschijnlijk meer aan salarissen kan worden betaald. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 134