-- 12 April 1954 38. De Heer CLEMENS wijst er op, dat onderwijzerskweke- lingen voor zij in het bezit van de akte zijn, geheel ten laste van hun ouders komen, terwijl aan de meisjes, die voor het kleuteronderwijs worden opgeleid, een kleine ver goeding wordt toegekend. De onderwijzeressen in het bezit van de akte behoren echter beter te worden beloond. De Heer A.P. HILHORST vraagt, of dit niet een voor uitlopen is op maatregelen van de overheid. Enkele jaren geleden moest het kleuteronderwijs geheel op eigen wieken drijven, tegenwoordig wordt het gedeeltelijk door de over heid, gedeeltelijk door particulieren betaald. Als men zich algemeen met het kleuteronderwijs gaat bemoeien, zal daaruit een passende salariëring groeien. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat het subsidie aan het kleuteronderwijs de laatste jaren regel matig is verhoogd. Naarmate de werkkrachten beter worden betaald, zal het subsidie verhoogd moeten worden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 45. Voorstel tot het toèstaan van een crediet van 1300, voor invoering van een nieuw stelsel van archiefordening bij de administratie van de politie (1-423). De Heer CLEMENS gaat met dit voorstel volkomen accoord, maar dringt aan op een betere verzorging van de stukken op het belastingkantoor, waarmede z.i. niet kan worden gewacht tot het nieuwe gemeentehuis er is. De VOORZITTER wijst er op, dat dit geheel buiten het aan de orde zijnde voorstel staat. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 46. Voorstel tot vaststelling van een besluit tot regeling van de rentepercentages wegens opname in en stortingen door het Gasbedrijf in rekening-courant over 1953. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 47. Verzoek van enkele leden van de gemeenteraad om B&W uit te nodigen een voorstel in te dienen, teneinde het be- noemings- en ontslagrecht van hoofden van dienst terug te brengen bij de Gemeenteraad, met voorstel van B&W (IV-429). De Heer CLEMENS verklaart, dat hij, als mede-onder tekenaar van het verzoek, met het prae-advies van B&W ac coord kan gaan, indien daarin wordt opgenomen, dat de raadscommissies niet "zoveel mogelijk", maar absoluut zul len worden ingeschakeld en bovendien, dat de leden van de Gemeenteraad, vddr zij het van de buurman horen of het in de krant lezen, van een benoeming behoorlijk in kennis worden gesteld. De Heer VAN ANDEL merkt op, dat artikel 209 van de Gemeentewet het benoemen en ontslaan der ambtenaren en be dienden bij de plaatselijke secretarie uitdrukkelijk op draagt aan B&W. Over delegatie wordt in dit artikel niet gesproken^ de Raad kan er niets aan veranderen. In andere artikelen wordt echter de benoeming van de gemeentesecre taris en van de ontvanger opgedragen aan de Raad en deze - benoemingen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 136