12 April 1954 - - 40. De Heer A.P. HILHORSTs Vergis je niet! De Heer VAN ANDEL meent, dat het in ieder geval voor de gemeente gold. Nu echter zijn er grote moeilijkheden ten aanzien van de woningbouw, de financiën en de sociale voorzieningen. Het is voor B&W een veel dynamischer leven geworden. In het algemeen was 1938 een rustige tijd» Had den wij, zegt spreker, die tijd maar kunnen voortzetten! Maar er zijn op tragische wijze grote veranderingen ge komen. B&W zijn overstelpt met werk en puzzles; iedere raadszitting is daar een bewijs van. Daarom acht spreker het niet juist, wanneer B&YZ zeggen, dat zij de benoemingen beter aan zichzelf kunnen houden. Wij moeten er, zegt spreker, geen prestigekwestie van maken. Hier is geen controverse tussen de machtspositie van B&W en de Raad. De Raad moet zich afvragen, wat het belang en de tegenwoor dige omstandigheden vereis en.Het algemeen belang moet voor op worden gesteld en speciaal het belang van Soest. Er is nu een andere Raad, er zijn andere wethouders, er zijn andere gedachten en andere omstandigheden. Men kan dus niet met een verwijzing naar 1938 zeggen, dat het zo moet blij ven. De verantwoordelijkheid voor de benoemingen, die thans op B&W berust, behoort naar sprekers overtuiging aan de Raad te komen. Waarom B&W er op gesteld zijn die ver antwoordelijkheid aan zich te houden, is hem niet duide lijk. Het is niet zo prettig die verantwoordelijkheid te dragen. Als B&W het doen, wordt er misschien geïterpelleerd, maar verantwoordelijk zijn B&W. De Raad echter is het hoofd der gemeente en het is van belang, dat de Raad deze functie uitoefent, want daarvoor is hij gekozen. De hoofd zaak bij een hoofd van een tak van dienst is niet, hoe hij benoemd wordt, maar wie er benoemd wordt. Een hoofd van een school moet door de Raad worden benoemd, maar een hoofd van een tak van dienst heeft zeker zo'n belangrijke taak als een hoofd van een school. Het spreekt naar sprekers oordeel vanzelf, dat dele gatie mogelijk is, maar dan tot het benoemen van personeel in de lagere rangen. Dat is niet belangrijk genoeg en be hoeft niet in de Raad te komen. Maar als het om een be langrijke functionaris gaat, moet de Raad beslissen. Daar om is in alle gemeenten het door de Raad benoemen van deze functionarissen gehandhaafd. Door een referendaris en een secretaris van een secretarie zijn spreker gegevens ver schaft, waarop hij dit baseert. Het ligt niet op zijn weg, nu hij nog geen jaar raadslid is, een dergelijke mening te verkondigen zonder dat hij zich op de hoogte heeft gesteld. Men heeft spreker het volgende geschrevens "Evenals in andere gemeenten heeft men ook te Uwent kennelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid de benoe mingen aan B&W te delegeren voor zover de wet dat toelaat. Evenals in andere gemeenten, inderdaad, maar in den regel gaat men daarmede niet zover dat ook de benoeming van de diensthoofden aan de Raad wordt onttrokken.!l Spreker wil afgaan op dit advies van Heren, die hij niet kent en nooit heeft gesproken. - Op -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 140