- 7 - Voorlopige vaststelling van de gemeente-rekening en "bedrijfsrekeningen over 195212 juli '54 126 BELEGGEN VAN GELDEN. -2.O7.352.62 Verstrekken van een geld lening groot 45.000, aan de Ver."Een Ghr.Kleu terschool" te Soester- berg12 apr. '54 37/38 Verstrekken van een aan vullende geldlening aan de Ver."Een Ghr.Kleuter school" te Soesterberg.14 sept.'54 145/146 Verstrekken van een ren teloze geldlening en ver lenen van subsidie aan: de Mixed Hockey Club "Soest" en de Voetbal. Athletiekver"Soester berg"14 sept.'54 149/150 AANGAAN VAN REKENING COURANT-OVEREENKOMSTEN. -2.07352626 Aangaan rekening-courant- overeenkomsten met woning bouwverenigingen26 nov. '54 184 Verhoging van het crediet in rekening-courant ver strekt aan de stichting "Koningin Emma Huishoud school" te Soest......... 28 dec. '54 249 GELDLENINGEN. -2.07»352.7 Aangaan van 2 geldlenin gen28 dec. '54 248 GEBOUWEN, TERREINEN EN WERKEN. -2.07*354 Discussie iv.m.ruimte gebrek in het gemeente huis15 juni '54 105/108 VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN -2.O7.51 Op desbetreffende vraag zegt de voorzitter toe, dat de raadsstukken eer der zullen ?;orden uitge zonden25 febr.'54 22 Voorzitter zegt toe in overweging te nemen 1e raadsvergadering in het begin van het jaar te houden 25 febr.'54 23 Bezwaar enkele raadsle den tegen te lange agen da's en daa,rdoor te lange vergaderingen 31 mei '54 49/51

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 14