I I 12 April 1954 45. Zijne en het heeft hem niet kunnen overtuigen. De Heer CLEMENS dankt de Voorzitter voor diens toe zegging dat de commissiën zullen worden ingeschakeld, waar door alle partijen in de Raad medezeggenschap krijgen. De Heer VAN ANDELs De commissies van bijstand advi seren het College van B&W, maar niet de Raad. Mevrouw POLET-Musler wijst er op, dat de commissies van bijstand inderdaad slechts advies geven. Door ze in te schakelen zal de Raad op de hoogte komen van het stand punt van B&W inzake een benoeming voor het in de krant komt, maar de Raad zal daardoor geen medezeggenschap krijgen. Het College van B&W is evenzeer op politieke grond samengesteld als de Raad en het meespreken van onjuiste fac toren kan het beste voorkomen worden door de grootst moge lijke openbaarheid te betrachten. De Heer ORANJE aanvaardt gaarne de door de Voorzitter gegeven correctie op het woord "prerogatief", want meer nog dan met dit woord is hij het eens met het woord "opdragen". Uit de gehele geest van de G-emeentewet spreekt, dat aan de Raad is opgedragen dit recht te hanteren. Dit recht houdt inderdaad een plicht in en daarom voelt spreker het als zijn plicht het recht van de Raad te verdedigen om aan dit recht vast te houden. De Voorzitter heeft op voorzichtige wijze laten uit komen, dat bij benoeming door de Raad de politiek een rol zou kunnen spelen. Spreker acht zich echter gelukkig met het lidmaatschap van deze Raad, omdat de politieke tegenstellinge: hier een zeer geringe zo niet in het geheel geen rol spelen. De motie is door leden van alle raadsfracties ondertekend en daarmede uit de politieke sfeer geheven. Daar het College een spiegelbeeld is van de politieke samenstelling van de Raad, kunnen politieke invloeden binnen het College evenzeer een rol spelen als in de Raad. De VOORZITTER wijst er naar aanleiding van het ge sprokene door mevrouw Polet op, dat de commissies van bij stand een adviserende taak hebben en dus het College van B&W kunnen beïnvloeden. Zij kunnen aspecten naar voren brengen, die het College zijn ontgaan. De politieke invloed zou men misschien kunnen tegengaan door openbaarheid, maar de stemming geschiedt geheim. Natuurlijk is, gelijk de Heer Oranje heeft gezegd, I ook het College uit politieke figuren samengesteld, maar het College staat veel dichter bij de practijk en daarom zullen in het College de argumenten van practische aard, dus de argumenten van bekwaamheid en geschiktheid zwaarder wegen dan de theoretische, politieke argumenten. De Heer CLEMENSs Wanneer de motie wordt verworpen, dan wordt het prae-advies toch gewijzigd, zoals ik het heb voorgesteld? De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat er dan een voor stel tot wijziging van de reglementen van orde van de be treffende commissies van bijstand aan de orde zal worden gesteld. De VOORZITTER leest de motie van de Heer Van Andel voor en brengt ze daarna in stemming. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 150