12 April 1954 47. De Heer ORANJE zegt, dat de Raad beide partijen zeer dankbaar zal zijn, als zij tot elkander komen. Rondvraag. De Heer OLEMENS informeert naar een adres inzake ge differentieerde woningbouw in Soesterberg. De VOORZITTER zegt, dat dit adres te laat is binnen gekomen voor deze vergadering en daarom naar de volgende is verschoven. De Heer BUTZELAAR heeft vernomen, dat de schoolarts in acht maanden niet op de scholen is geweest. Een kind, dat een half jaar geleden al een bril had moeten hebben, is daar van de dupe geworden. De VOORZITTER deelt mede, dat de schoolarts ziek is. Toen zijn ziekte van langdurige aard bleek te zijn, is naar een plaatsvervanger uitgezien. Daarmede is uit de aard der zaak veel tijd verloren gegaan, maar de plaatsvervangende schoolarts is nu reeds anderhalve maand in functie. De Heer PIEREN vraagt of, zoals bij de begroting is toegezegd, reeds contact is opgenomen met de gemeente Zeist inzake aanleg van een algemene begraafplaats te Soesterberg. De VOORZITTER deelt mede, dat B&W zich hieromtrent tot het gemeentebestuur van Zeist hebben gewend, dat heeft toegezegd deze zaak, die verband houdt met het uitbreidings plan van die gemeente, zo spoedig mogelijk te zullen opnemen. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of B&W reeds iets kun nen mededelen omtrent de wijze, waarop de in de vorige ver gadering in handen van B&W gestelde klacht van de Heer Van der Horst inzake het bedrijf van de Heer Smink is of zal worden afgedaan. De VOORZITTER deelt mede, dat B&W doende zijn na te gaan, of het bedrijf van de Heer Smink naar het industrie terrein kan worden overgeplaatst. Er zijn vrij grote con crete moeilijkheden aan verbonden. Er moet een combinatie komen van woning en bedrijf, maar de Heer Smink ziet zelf de wenselijkheid van overplaatsing in. Mevrouw POLET-Musler vraagt voorts hoeveel tijd te voren een aanvrage moet worden ingediend om voor een uit kering van de Noodwet-Drees in aanmerking te komen om daar van terstond bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd te profiteren. De wethouder DE HAAN zet uiteen, dat drie maanden krap is, maar zes maanden ruim voldoende. De Heer VAN ANDEL bepleit het aan te leggen fiets pad langs de Beukenlaan en de Nieuweweg overeenkomstig het advies van de A.N.W.B. een breedte te geven van 2,50 meter. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de Pro vinciale Waterstaat heeft verzocht de weg, die door de Heer Van Embden van 5 op 6 meter is gebracht, op 7 meter te brengen, omdat er twee meter verloren gaat door de auto's en bakfietsen van leveranciers. Verbreding van de weg brengt echter de noodzakelijkheid van onteigening mede. Een nader voorstel hieromtrent zal in de Raad of in de commissiever gadering worden behandeld» Gemeentewerken overweegt het aan brengen van een fietspad van 2,50 meter, maar dan aan e'e'n - zijde -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 154