12 April 1954 48. zijde De Heer VAN ANDEL zou daaraan de voorkeur geven boven twee fietspaden van 1,70 meter. De Heer ORANJE vraagtof er wederom een uitwisseling zal plaats hebben met jeugd over de grenzen. De VOORZITTER deelt mede, dat er een uitnodiging is van Soest (Duitsland). De Sportfederatie heeft de uitwis seling op zich genomen, maar ziet geen kans ze dit jaar te organiseren. De Sportfederatie wenst ook te komen tot uitwisseling met andere plaatsen. Er zal misschien parti culier iets gebeuren, maar een officiële uitwisseling zal dit jaar niet plaatsvinden. De Heer ORANJE vraagt over welke moeilijkheden de Sportfederatie is gestruikeld en of deze ook van finan ciële aard zijn. De VOORZITTER deelt mede, dat de Sportfederatie in verband met het organiseren van de Sportweek en andere evenementen de organisatie van de uitwisseling voor dit jaar niet heeft aangedurfd. De moeilijkheden van organi satorische aard zijn zodanig, dat men nog niet zover is ge komen. De Heer ORANJE vraagt, of de Burgemeester niet per soonlijk de uitwisseling ter hand wil nemen. De VOORZITTER wil dit wel eens overwegen, maar de zaak niet aan de Sportfederatie ontnemen. De wethouder VAN ZADELHOPP wil er in het openbaar zijn teleurstelling over uitspreken, ook in verband met de Europese gedachtedat de uitwisseling dit jaar niet zal plaats hebben. Hij onderstreept het door de Heer Oranje tot de Voorzitter gerichte verzoek en zou tegen het brengen van een financieel offer door de gemeente geen bezwaar hebben. De VOORZITTER zegt, dat het hem als initiatiefnemer aan het hart gaat als de zaak verwatert. Hij wil nog wel eens nagaan, of het mogelijk is een uitwisseling tot stand te brengen. De sympathie bij de raadsleden als ver tegenwoordigers van de burgerij maakt het voor hem ge makkelijker verder te werken. De Heer ORANJE klaagt over de gehorigheid van de leeskamer. De VOORZITTER zegt, dat de technische dienst zal na gaan, wat hiertegen is te doen. Hierna sluit de Voorzitter, te 23.05 uur, de verga dering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 31 Mei 1954. De Secretaris De Voorzitter TypsR^S Collï i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 156