No. 3. 31 Mei 1954 49» NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag, 31 Mei 1954 te 19.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden C. van Andel, J. van den Arend, A. Brou wer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, P. Grift, KA de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, H„C. Klarenbeek, Mevr. S.G. Landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, Mevr. S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G. van Zadel- hoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving het lid T. Dorresteijn. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering- is ontvangen van de heer Lorresteijn. In de overtuiging namens de gehele Raad te spreken, wenst hij de heer Zoetelief geluk met de feestdag, die deze met zijn gezin als veertigjarige bruidegom heeft mogen beleven. Mijnheer Zoetelief, zo zegt hij, onze hartelijke gelukwensen en nog vele jaren van gezondheid en voorspoed. De heer ZOETELIEF: Dank U wel', mijnheer de Voorzitter! 50. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 12 April 19 54. De notulen van deze vergadering worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 51. Voorstel van de heer R. Hilhorst om de vergadering te 22.30 uur te beëindigen. De heer R. HILHORST wijst op de grote agenda en op de be langrijkheid van vele der daarop voorkomende punten. In verband daarmede stelt hij voor de vergadering te half elf te beëindi gen en voor de dan nog te behandelen punten een nieuwe raads vergadering uit te schrijven. De VOORZITTER zegt, dat deze tweede vergadering dan moge lijk kort zou duren. Hij stelt voor het uur van half elf af te wachten en alsdan de vraag onder het oog te zien, of het wense lijk is de vergadering te sluiten. Zou het voorstel van de heer Hilhorst nu worden aangenomen, dan zou men zich er om half elf aan moeten houden, ook indien nog slechts korte tijd nodig zou zijn om de gehele agenda af te handelen en de effi ciency eist, dat er geen twee vergaderingen worden gehouden voor een agenda, die in één iets langere vergadering kan worden afgedaan. De heer CLEMENS zegt vanzelfsprekend het voorstel van de heer Hilhorst te ondersteunen. Er is reeds meermalen door de Raad om een kleinere agenda verzocht, omdat de zaken anders aan het einde van dc vergadering, wanneer de leden niet meer in staat zijn er voldoende aandacht aan te besteden, worden afgeraffeld. Is er misschien een aanwijzing van Gedeputeerde Staten, dat er op de vergaderingen bezuinigd moet worden? De heer A.P. HILHORST: Daar hebben Gedeputeerde Staten gelukkig niets in te zeggen. De heer CLEMENS zou anders willen voorstellen iedere maand op een vaste dag een vergadering te houden. Over de te genwoordige gang van zaken is de Raad over het algemeen ont stemd - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 158