31 Mei 19 54 50. Mevrouw LANDWEER-de Visser is er eveneens voor een uur vast te stellen, waarop de raadsvergadering wordt beëindigd, ook al is de agenda nog niet afgedaan, opdat dè Raad niet midden in de nacht de punten behoeft af te raffelen. Vele leden zwij gen dan, omdat het reeds zo laat is en dit acht spreekster niet in het belang van de gemeente. Zij begrijpt, dat een vaste dag in de maand voor het College te moeilijk is, maar wel ondersteunt zij het denkbeeld om tenminste eens per maand een raadsvergadering te houden, zodat de agenda niet te lang wordt De heer SCHAAFSMA wijst bovendien op de moeilijkheid voor de raadsleden om de grote hoeveelheid stukken, die op een lange agenda betrekking hebben, voldoende te bestuderen. Daar onder lijdt de behandeling van zaken. Spreker moet eerlijk zeggen, dat zijn krachten en tijd tekort schieten om alles wat de raadsleden voor één vergadering wordt voorgezet be hoorlijk te verwerken. Het maakt de indruk, of de agenda wordt volgezet met allerlei voorstellen, die er dan toch wel worden doorgejaagd. Spreker vindt dit een jammerlijke toe stand en hij verzoekt het College van B&W er rekening mede te houden, dat de raadsleden gelegenheid moeten hebben aan de geweldige stapel stukken de nodige eer te bewijzen, waaraan nu wel eens iets ontbreekt. Mevr. POLET-Musler is het geheel met de vorige sprekers eens. Zij heeft reeds enige keren om een meer regelmatige wijze van vergaderen gevraagd. Zij voelt het meest voor een bepaalde dag in de maand, die men dan kan reserveren met de dagen, waarop de commissiën vergaderen. Het is niet prettig steeds te moeten zeggen, dat men niet weet, of men op een be paalde avond vrij heeft, omdat men, wanneer er dan een raads vergadering wordt gehouden, deze laatste moet laten voorgaan. Het is in ieder opzicht prettiger, wanneer de raadsleden precies weten, waaraan zij toe zijn. Voor spoedgevallen zou een extra vergadering kunnen worden gehouden. De VOORZITTER deelt mede, dat er bij het vaststellen van de datum van deze vergadering op 31 Mei nog slechts ne gen of tien punten waren. Voor een vroeger geconvoceerde ver gadering zou er in het geheel geen voldoende stof zijn ge weest. Het zou niet efficiënt zijn voor één of twee punten een raadsvergadering en ook commissievergaderingen te houden. Door toevallige omstandigheden zijn er de laatste weken enorm veel stukken bijgekomen. Het was mogelijk geweest die tot een volgende binnen korte tijd te houden vergadering te laten rusten, maar B&W zijn zeer geneigd hetgeen gereed is in de Raad te brengen. Het voorstel van de heer Hilhorst betekent, dat men een aantal zaken liever wil laten liggen tot de volgende vergadering. Het voorstel om tot een vaste datum te komen heeft wel iets aantrekkelijks, maar het heeft het nadeel van het star re, waarbij men de ene maand een vergadering zal hebben, die weinig om hot lijf heeft en een andere maand een vergadering met een zeer lange agenda. Spreker probeert zoveel mogelijk de raadsvergaderingen vast te stellen op data, dat er een agenda is, waarvoor het waard is te vergaderen. De agenda voor deze vergadering is niet over-, maar wel volgelopen. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 160