31 Mei 1954 -- 51. Spreker stelt voor over te gaan tot de behandeling van de agenda en te half elf het voorstel van de heer Hilhorst aan de orde te stellen. De heer R. HILHORST gaat hiermede accoord. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de voorzitter "besloten. 52. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de P.U.E.M.betrekking hebbende op de span ning van de electriciteitmet voorstel dit aan te nemen voor kennisgeving De heer ORANJE zegt, dat men uit deze brief de conclusie zou moeten trekken, dat er met de electriciteitsvoorziening te Soest niets aan de hand is. Voor de zomermaanden wil hij dit wel aannemen, maar hij behoudt zich het recht voor in de wintermaanden op deze kwestie terug te komen. Het schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving. b. Adres van het Bestuur der Vereniging "Zonnegloren" inzake medewerking ingevolge art. 72 juncto art. 126, derde lid, der Lager Onderwijswet 1920 om op het terrein van het sana torium ten behoeve van de school voor b.l.o. een nieuw ge bouw te stichten. Dit adres wordt gesteld in handen van B&W om prae-advies. c. Mededeling, dat de gemeenterekening en de bedrijfsrekeningen voor 1950, door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 9 Mei 1952, ongewijzigd door de Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn vastgesteld op 30 Maart 1954. d. Besluit van B&W d.d. 13 April 19 54, tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening en een voorschot aan IJ. van Meeuwen te Hillegersberg (ter inzagelegging ingevolge de hypotheek- en voorschotregeling particuliere woningbouw) e. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende controle administraties met voorstel van B&W deze voor kennisgeving aan te nemen. De onder c-e vermelde stukken worden aangenomen voor ken nisgeving. f. Verzoek van het R.K. Schoolbestuur te Soest inzake het verlenen van medewerking, als bedoeld in art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 t.a.v. enige verbeteringen t.b.v. de R.K. Jongensschool Dit verzoek wordt gesteld in handen van B&W om prae-advies. 53. Verzoek om ontheffing van het bepaalde in de verordening ex art. 4, 1e lid, 2e, der Hinderwet 1875van de Benzine en Petroleum Handelmaatschappij N.V. te Amsterdam voor het hebben van 2 ondergrondse benzinebewaarplaatsen met elk een inhoud van 10.000 liter alsmede 1 ondergrondse benzinetank van 6000 liter in de kom van Soesterberg met voorstel van B&W (1-455) Dit volgnummer wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 54. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van diverse woningen (1-465) De VOORZITTER brengt een kleine verandering in het voor stel aan voor wat de termijn van ontruiming van de onbewoon baar te verklaren woningen betreft. Hij stelt namelijk de ter mijn van ontruiming voor de gedurende de laatste twee jaar door de eigenaren bewoonde panden op "tot nader order", tot - zolang -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 162