31 Mei 1954 54. Spreekster kan zich er mede verenigen de eigenaar- hewoners rustig te laten zitten, maar ten aanzien van huur ders acht zij het "beter de termijn van zes maanden te hand haven. Wanneer het een keer extra in de Raad komt, is het misschien mogelijk tot een einde te komen. Wanneer de tegen woordige huurders mogen "blijven zitten tot er vanzelf een op lossing komt, zal het misschien erg lang duren. De heer VAN ANDEL deelt mede bezoek te hebben gehad van een moeder, die met haar man en vier kinderen in een kamer van 3 maal 4 meter woont. Hetgeen nu wordt voorgesteld, lijkt spreker zeer ondoeltreffend. Het doet denken aan het weggooien van oude schoenen voor men nieuwe heeft. Laat de gemeente zuinig zijn met de "oude schoenen", want het wonen in een krot is te verkiezen boven een situatie als door spreker ge noemd, waarbij bovendien geen waterleiding was. De heer ORANJE vraagt, of voor het bord "onbewoonbaar verklaarde woning" bepaalde maten zijn voorgeschreven. Daar het in de gegeven omstandigheden moeilijk zal zijn een andere woning te vinden, zullen de borden lange tijd ook op de nog bewoonde woningen blijven, zodat spreker gaarne zou zien, dat de borden tot de kleinst toelaatbare maten worden terugge bracht De heer SCHAARSMA zegt, dat een huis bewoonbaar is of onbewoonbaar. Indien het in het laatste geval niet mogelijk is de bewoners eruit te krijgen, is dat geen motief om de woning niet onbewoonbaar te verklaren. Wanneer een aantal woningen onbewoonbaar is, moet dit duidelijk worden verklaard en moet er naar worden gestreefd ze zo spoedig mogelijk te doen verdwijnen. Natuurlijk staat er tegenover, dat er ander zijds moet worden gebouwd, maar het is niet juist een woning niet onbewoonbaar te verklaren, omdat men ze niet terstond door een nieuwe kan vervangen. Die weg opgaande, raakt men alle grond onder de voeten kwijt. Spreker heeft voldoende vertrouwen in Bouw- en Woningtoezicht om het door deze dienst uitgebracht rapport te accepteren. En dan moet het onbewoon baar verklaren niet achterwege blijven, maar moet daaruit blijken, hoe groot de woningnood is, op grond waarvan bij de hogere instanties op voorziening kan worden aangedrongen. Spreker is daarom voor het voorstel van B&W. De heer A.P. HILHORSÏ zou het woord niet hebben ge vraagd, wanneer de heer Schaafsma niet op het toneel was ver schenen. De heer Schaafsma heeft zoeven gezegd niet altijd over voldoende tijd te beschikken om de stukken te bestude ren en dit schijnt ook te gelden ten aanzien van het besluit, dat hij nu denkt te nemen. De Raad mpet wel bedenken, dat hier wordt beslist over andermans goed en dat moet men zeer voorzichtig doen. Spreker heeft de tijd genomen enkele woningen te bekij ken en hier en daar kennis genomen van de wijze, waarop op het ogenblik inwoning plaats heeft. De heer Van Andel heeft een geval genoemd, maar zo kunnen er vele genoemd worden. Spreker zou een geval kunnen noemen van een gezin, waarin^ man en vrouw met jongens en meisjes boven de 18 jaar op een kamer slapen. Het is niet mogelijk dit gezin van betere woonruimte te voorzien, omdat het die niet kan betalen. Dit geldt ook voor vele bewoners van de thans voorgedragen - woningen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 168