- 8 - Aanvulling van de verordening regelende de samenstelling en .erkkring van de Com missie Openbare Werken en die der Onderwijs commissie Instellen commissie van bijstand in bet beheer van het openbaar slacht huis en benoeming leden daarvan FUNCTIONARISSEN. -2.07.53 Vaststelling verordening op het verlenen van wachtgeld of pensioen aan de wethouders der ge meente Soest en van pen sioen aan hun weduwen en/ of wezen. Voorstel inzake salarië ring van de wethouders.... GEMEENTEWERKEN -2.07*55A Vaststelling begroting ge meentewerken 1955 Aangaan nieuwe regeling met de gem.Hoogland inzake uit oefening bouw- en woning toezicht REINIGINGSDIENST. -2.07.55 -£-r Vaststelling "Verordening op de heffing van een recht voor het ophalen van vuilnis in de gemeente Soest" Raadslid R.Hilhorst vraagt belanghebbenden erop at tent te maken wie onthef fing kunnen krijgen van de verplichting van aanslui ting bij gem.reinigings dienst POLITIE. -2.07*55 B Aanschaffing van een nieuwe politie-auto Verstrekken van een cre- diet van 1300,-- voor invoering van een nieuw stelsel van archiefordening bij de administratie van de politie Huur perceel Veldm.Mont- gomeryweg 29 van P.G.A. Kradolf er 15 juni 154 83 22 okt.'54 160 25 febr54 8 25 febr.54 17/18 22 dec. '54 217 22 dec. 54 229/230 14 sept.54 146/147 22 dec. '54 230 25 febr.54 13 12 apr. '54 38 26 nov. 54 189

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 16