31 Mei 1954 Het initiatief van deze onbewoonbaarverklaring ging uit van het College en er werd dan advies gevraagd van de Hoofdinge nieur-Directeur van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting. Met de thans voorgestelde onbewoonbaarverklaringen is het anders gegaan. Hierbij is het initiatief uitgegaan van de Hoofdingenieur-Directeur van do Wederopbouw en de Volks huisvesting, die een serie woningen in Soest door zijn ambtenaren heeft laten onderzoeken. De ambtenaren, waarover de heer A.P. Hilhorst heeft gesproken zijn dus rijksambte naren geweest. De heer A.P. HILHORST: Die hebben dan wel enige opvoe ding nodig. De VOORZITTER deelt verder mede, dat de Hoofdingenieur- Directeur naar aanleiding van dat onderzoek het College heeft voorgesteld de woningen onbewoonbaar te verklaren. Overeen komstig de Woningwet moet de Raad hierop binnen drie maanden een beslissing nemen. Doet do Raad dit niet of gaat hij niet in op het voorstel van de Hoofdingenieur-Directeur, dan kan deze bij Gedeputeerde Staten voorziening vragen. De Raad en ook het College hebben in dit geval dus een meer passieve rol dan bij vorige onbewoonbaarverklaringen. De heer Zoetelief heeft gevraagd, of dit slechts 20 uit 60 woningen waren. Spreker weet dit niet. Wel weet hij, dat in Soest nog meer woningen voor nadere bestudering voor on bewoonbaarverklaring in aanmerking komen, maar het is hem helemaal niet bekend of de Hoofdingenieur-Directeur voorne mens is binnen afzienbare tijd weer met zo'n lijst te komen. Spreker vermoedt van niet. Hij vermoedt, dat de naar het oor deel van do Hoofdingenieur-Directeur twintig ergste gevallen zijn uitgezocht. De heer ZOETELIEF: Dan is de Hoofdingenieur-Directeur niet gelukkig geweest in zijn keuze! De VOORZITTER zegt, dat het uit hetgeen hij heeft naar voren gebracht, duidelijk is, dat het niet mogelijk is het voorstel aan te houden. De termijn is feitelijk al over schreden. Door het onderzoek, dat ook nodig was van gemeen tewege, zijn de drie maanden overschreden, maar de Hoofdin genieur-Directeur heeft het gemeentebestuur schriftelijk ver zocht alsnog aan zijn voorstel gevolg te geven. Tegelijker tijd heeft hij Gedeputeerde Staten verzocht in deze maatrege len te treffen. Nu is het mogelijk, dat het hedenavond eventueel te nemen raadsbesluit ongeldig zal worden verklaard, omdat het na afloop van de drie maanden is gevallen. Het is spreker niet bekend, maar omdat de Hoofdingenieur-Directeur het gemeentebestuur heeft gevraagd alsnog een besluit te ne men, neemt hij aan, dat dit niet het geval zal zijn. Toch is hot verstandiger wel een besluit te nemen, omdat dan in het besluit enige modulaties kunnen worden aangebracht ten aan zien van de ontruimingstermijn als door spreker aangegeven. Wanneer Gedeputeerde Staten de beslissing nemen, is er grote kans, dat do ontruimingstermijn voor alle woningen op zes maanden wordt gesteld. In het belang van de bewoner-eigenaars en van de verder voor een langere ontruimingstermijn in aan merking komende bewoners zou spreker het zeer betreuren, wanneer zij in grotere moeilijkheden zouden komen dan nodig is, wanneer do Raad de zaak enigszins in eigen hand houdt - en -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 172