58. 31 Mei 19 54 "besluit neemt, zoals spreker het heeft toegelicht, zal een groot deel van de woningen voorlopig niet "ontruimd behoeven te worden, terwijl voor de andere woningen de termijn van zes maanden nog kan worden verlengd. Men moet uitsluitend afgaan op de vraag, of een woning onbewoonbaar is of niet. In tegen stelling tot vroeger gaat nu echter met onbewoonbaarverklaring geen woning verloren, maar wordt thans een slechte woning tegen een nieuwe geruild. De heer VAN ANDED acht zijn vraag niet beantwoord, of de Hoofdingenieur-Directeur o]3 ^de hoogte is gesteld van de wo ning-toestanden in Soest vóór de inspectie heeft plaats gehad. De VOORZITTER zegt, dat het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting uit de aard der zaak globaal en meer dan globaal op de hoogte is van de woningtoestand en de woning nood in Soest. Wel niet zo nauwkeurig als de heer Van Andel het gevraagd heeft - de toestand wisselt ook voortdurend -, maar men is er zeer goed van op de hoogte, zoals ook is ge bleken bij de toewijzing van het bouwvolume, dat er in Soest een zeer grote woningnood heerst. In antwoord aan mevr. Polet zegt spreker, dat het over gaan van een krotwoning naar een betere woning niet altijd betekent het overgaan naar een duurdere woning, omdat sommige onbewoonbaar verklaarde woningen abnormaal hoge huren hebben, althans in verhouding tot het gerief, dat zij bieden. De vraag van mevr. Polet, of de gemeente van het bouw volume, dat zij in ruil voor onbewoonbaar verklaarde woningen krijgt, in verband met de krotopruimingsbijdrage een complex moet bouwen, kan spreker niet met zekerheid beantwoorden, maar hij gelooft het zeker niet en meent, dat voor ieder geval af zonderlijk in de financiering door Rijk en gemeente kan worden voorzien bij het vertrek uit een krotwoning naar een woning wetwoning. Daarvoor is een raadsbesluit nodig, dat echter niet nu behoeft te worden genomen. Mevr, POLET-Musler gelooft niet, dat dit juist is. In de circulaire van de Minister staat: "Het aanvragen en aanvaarden van de krotopruimingsbij- drage (Rijks- en gemeentelijk aandeel tezamen) zal moeten blijken uit het raadsbesluit, dat als bijlage bij het formu lier 'Aanvraag om toekenning van steun uit 's Rijks kas ten behoeve van de bouw van Woningwetwoningenmoet worden ge voegd" Dus: op het moment, dat de gemeente steun aanvraagt voor het bouwen van woningwetwoningen, moet zij daarbij voegen het aanvragen en aanvaarden van de steun voor de overgangs regeling, zodat Rijk en gemeente elk voor de helft verant woordelijk zijn. Spreekster heeft gevraagd, of het moet zijn uit hetzelf de bouwvolume of dat de gemeente moet wachten tot de verre kening van het bouwvolume heeft plaats gehad. Maar het aan vragen en aanvaarden moet worden gekoppeld aan het aanvragen van de steun. De VOORZITTER zegt, dat hot niet behoeft te worden ge koppeld aan het verrekenen van het volume. Het komt in de grote pot van het bouwvolume. Met wat de gemeente daarmede doet, bemoeit niemand zich. Maar in een plan van 20 woningen moot bij voorbeeld worden aangegeven, dat de nummers 8 en 15 - bestemd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 176