31 Mei 19 54 60. Volksgezondheid Indien de Raad niet tot onbewoonbaarverklaring overgaat, zal de inspecteur zich tot Gedeputeerde Staten wenden, waar na de onbewoonbaarverklaring zal plaats hebben met een door Gedeputeerde Staten bepaalde ontruimingstermijn. De Raad kan echter op grond van lid 3 van artikel 25 bepalen, dat ten aanzien van de door de eigenaren bewoonde woningen geen ter mijn wordt voorgeschreven, De Raad zou Gedeputeerde Staten of de Hoofdingenieur- Directeur - spreker weet niet wie de zeggenschap heeft - kunnen verzoeken met volgende besluiten te wachten tot deze zijn uitgevoerd. Anders komen in een groot deel van Soest bordjes te hangen, terwijl er geen andere woningen zijn. De heer VAN ANDEL heeft de indruk, dat de zelfstandig heid van de gemeente enigszins wordt aangetast. Iemand van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting verklaart de woningen onbewoonbaar en de Raad moet het klakkeloos uitvoeren. Maar spreker heeft begrepen, dat wanneer Publieke Werken van de gemeente Soest zelf de controle ter hand had genomen, het niet zou zijn gebeurd. Maar die had het te druk en toen heeft Wederopbouw het gedaan. Maar, zegt spreker, dan ligt do oorzaak van de misere bij onszelf. Het zelfstan dig oordeel van de Gemeenteraad wordt aangetast en de Ge meenteraad wordt opgelegd dit goed te keuren. Maar dit had voorkomen kunnen worden, als do gemeentelijke dienst zelf de handen aan de ploeg had geslagen. De wethouder VAN ZADELHOPF zegt, dat dit een misvatting is, omdat er een schrijven ligt, dat de Directeur van Gemeen tewerken zich ermede kan verenigen. Als de Directeur van Gemeentewerken het zelf ter hand had genomen, zou hij tot dezelfde conclusie zijn gekomen. De heer A.P. HILHORSI: Maar hij heeft de woningen niet bezocht. Ik sta volkomen achter de heer Van Andelsals de Directeur van Gemeentewerken het zelf had onderzocht, zou er een geheel ander resultaat zijn gekomen. De wethouder VAN ZADELHOPF: De wet zegt niet: de Direc teur van Gemeentewerken, maar: de Raad, gehoord de inspecteur De heer A.P. HILHORSI: Maar de Directeur had geen tijd. Anders had Bouw- en Woningtoezicht dit onderzoek kunnen doen. Dan zouden er misschien ook 20 woningen zijn aangewezen, maar niet deze. Spreker hoopt, dat er bij Gemeentewerken tijd gevon den kan worden. Anders moeten er maar meer ambtenaren worden aangesteld. Maar men moet de bevolking niet overleveren aan ambtenaren van buiten de gemeente. De heer VAN ANDEL zegt, dat wanneer de dienst de meest urgente gevallen had opgegeven, geheel of gedeeltelijk voor komen had kunnen worden, dat deze serie woningen onbewoon baar moest worden verklaard. De VOORZITTER meent, dat de heer Van Andel van de ver keerde opvatting uitgaat, alsof de Hoofdingenieur-Directeur zou hebben gezegd, dat hij 21 woningen onbewoonbaar ver klaard wilde hebben. Maar zo simpel is hot niet. Aangenomen moet worden, dat deze 21 woningen naar het oordeel van de Hoofdingenieur-Directeur de slechtste zijn, maar de opzet is niet geweest 20 woningen onbewoonbaar te verklaren. - Er -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 180