31 Mei 19 54 Er is een lijst gevraagd van de slechte woningen in Soest. Twee jaar geleden is er in de pers nogal eens iets te doen geweest over het feit, dat nu al moet worden gewerkt aan de vervanging van de slechte woningen als de ergste woningnood achter de rug is. Aan de hand daarvan is de brief van de Hoofd ingenieur-Directeur gekomen. Te Soest heeft men gemeend, dat er niet zo'n haast bij was, maar omdat daarna het vergrote extra bouwvolume is gekomen voor onbewoonbaar verklaarde wo ningen heeft de Hoofdingenieur-Directeur er werk van gemaakt. De heer CLEMENS vraagt, of het niet alsnog mogelijk is zich met de Hoofdingenieur-Directeur te verstaan over de vraag, welke woningen het meest urgent zijn. De VOORZITTER zegt, dat de Hoofdingenieur-Directeur er van overtuigd is, dat de thans voorgestelde woningen onbewoonbaar verklaard moeten worden. Indien het College vijf of tien andere woningen zou aanwijzen en de Hoofdingenieur-Directeur ermede accoord zou gaan, zouden er 25 of 30 woningen onbe woonbaar worden verklaard. De heer CLEMENS: De Hoofdingenieur-Directeur heeft toch een lijst gehad? De VOORZITTER; Hij heeft er de ergste uitgehaald. De heer A.P. HILHORST; Of hij komt terug. De heer ORANJE vraagt, of het advies van de Hoofdingenieur- Directeur bindend is. De wethouder VAN ZADELHOEF zegt, dat de Raad het advies kan afwijzen en wijst op artikel 2 5 van de Woningwet, waarin st aa ij "Indien eene woning ongeschikt is ter bewoning en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht, wordt zij bij besluit van den gemeenteraad, den inspecteur gehoord, onbewoonbaar verklaard". De heer A.P. HILHORST: En als de Raad het niet doet? De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de Hoofdingenieur- Directeur zich dan tot Gedeputeerde Staten zal wenden en dat het in dat geval niet mogelijk zal zijn voor een aantal wonin gen een andere ontruimingstermijn voor te schrijven dan zes maanden De heer R. HILHORST zegt, dat het voorstel hem heeft verwonderd, maar dat hij er na alle beantwoordingen helemaal niets meer van snapt. De Raad praat over iets, waarover de Raad niet moet praten. De Hoofdingenieur-Directeur wordt de Raad voorgehouden als de boeman. Hij adviseert de woningen onbewoon baar te verklaren en het besluit van de Raad betekent niets, want wijst de Raad het af, dan vraagt hij voorziening bij Gedeputeerde Staten. Spreker ziet het echter anders. Wanneer de Hoofdingenieur-Directeur voorziening bij Gedeputeerde Staten vraagt, betekent het naar sprekers oordeel nog niet, dat de woningen onbewoonbaar worden verklaard, omdat Gedepu teerde Staten z.i. rekening zullen houden met het gesprokene in de Raad. Anders zouden Gedeputeerde Staten hun besluit niet nemen, zoals zij het behoren te doen. Daarom handhaaft spreker zijn standpunt, dat de Raad het gevraagde besluit niet moet nemen. Hij gelooft niet, dat de gemeente binnen afzien bare tijd de krotwoningen door nieuwe woningen zal kunnen vervangen. Dan komt er dus alleen een bordje "Onbewoonbaar verklaarde woning" op te hangen en blijven de steeds - havelozer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 182