31 Mei 1954 - 64. de Raad niet aangaat. De wethouder VAN ZADELHOFF: De verhuring ligt in handen van de Raad, die ze kan, maar niet "behoeft te delegeren aan het College van B&W. De heer R. HILHORST: En de verdeling dan van de woon- ruimt e De heer A.P. HILHORST: Bij particuliere woningen "bepa len B&W wie erin mag en dat zou bij gemeentewoningen niet het geval zijn? B&W brengen de meest urgente gevallen in aanmer king, maar wanneer het is zoals de wethouder het stelt, zou de Raad de mensen aanwijzen. De VOORZITTER zegt, dat wanneer een complex klaar is de bevoegdheid tot verhuren gewoonlijk aan de Burgemeester wordt gedelegeerd De heer A.P. HILHORST: Maar over de bewoners heeft de Raad niets te vertellen. Mevr. POLET-MuslerMaar dat ligt aan de Raad zelf;als de Raad zou zeggen: wij doen het niet, ging het niet door. De VOORZITTER zegt, dat er tegen deze onbewoonbaarver klaringen vreselijk veel bezwaar is gemaakt, maar dat het langzamerhand moet komen tot het vervangen van de krotten en zeer slechte woningen. Er wordt nu een begin mede gemaakt. Over de prioriteit van de ene woning boven de andere kan men van mening verschillen, maar de zaak is toch: langzamerhand te komen tot verbetering van de kwaliteit van de woningen. De heer A.P. HILHORST: Daar zijn wij het volkomen over eens, maar als een eigen ambtenaar van de gemeente het onder zoek had ingesteld, zou er een andere lijst zijn gekomen. De wethouder VAN ZADELHOF? zegt, dat als er een verwijt moet worden gemaakt, dit tot het College moet worden gericht, dat de Directeur in zijn mening heeft gestaafd om dit voor lopig maar te laten liggen. Spreker accepteert alleen een verwijt aan het College. De heer A.P. HILHORST zegt geenszins zijn verwijt tot een ambtenaar te hebben gericht, maar het College te hebben bedoeld. Het College had moeten voorkomen, dat het onderzoek is geschied door mensen van buitenaf. Het voorstel van de heer R. Hilhorst om de gehele lijst terug te nemen, welk voorstel voldoende is ondersteund, wordt daarop in stemming gebracht en met 11 tegen 7 stemmen ver worpen Tegen hebben gestemd de leden Van Zadelhoff, Grift, Pieren, mevr. Polet-MuslerVan den Arend, Zoetelief, Brouwer, Clemens, Schaafsma, Oranje en De Haan. Voor hebben gestemd de leden Klarenbeek, Van Andel, Butzelaar, Van Wely, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst en Mevr. Landweer-de Visser. De VOORZITTER wil hierop het voorstel van het College in stemming brengen. De heer R. HILHORST verzoekt de verschillende nummers afzonderlijk in stemming te brengen. De VOORZITTER acht het voorstel om alle nummers onbe woonbaar te verklaren van de verste strekking en brengt daarom het voorstel van B&W, zoals dit door hem is gewij zigd, in zijn geheel in stemming. Het wordt aangenomen met 11 tegen 7 stemmen. - Voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 188