1 31 Mei 1954 66. het gezin absoluut een tekort aan woonruimte ontstaat 2J_iÉ d.i. 44 van de 160 woningen. "Bij de thans in gebruik zijnde nieuwe gemeentewoningen wordt onder volledig in gebruik zijn van het huis als norm genomen, een gezin met drie kindereh. Baar bijna al deze gezinnen nog 'jonge gezinnen' zijn, is verdere uitbreiding van deze gezinnen zeer waarschijnlijk, waardoor nog meer van deze woningen onder de categorie 'te klein' komen. "De woningbouw dient in Soesterberg vanwege de nog zeer grote woningnood met versneld tempo te worden voortgezet, maar zeer zeker ook met een aantal woningenmet meer kamers dan de huidige voor de grotere gezinnen". Een moeilijkheid levert de vraag op, waarvan de mensen de hogere huur moeten betalen, maar heel wat gezinnen kunnen het wel betalen en voor de grotere gezinnen, die het niet kunnen betalen, zal een onderzoek moeten worden ingesteld voor een sociale bijslag. Het geven daarvan is een morele plicht van de gemeente. Te Amersfoort is het gemeentebestuur wel van mening, dat het de plicht heeft voor grote gezinnen te bouwen, bij voorbeeld bij de 91 woningen met garages in Randenbroek. Sproker citeert uit de desbetreffende raadsvoordracht: "Overeenkomstig het door uw raad voorlopig vastgestel de uitbreidingsplan Randenbroek is voor een gedeelte van de onder dit uitbreidingsplan vallende gronden een bouwplan omvattende 91 woningen en 12 garages ontworpen. Deze wonin gen zullen worden gebouwd in een 7-tal woongebouwen - met 5 woonlagen -, waarvan een 4-tal is geprojecteerd in het ge deelte tussen de Flierbeek, het Valleikanaal, de Hogeweg en de Randenbroekerweg en het resterende 3-tal ten zuiden van de Flierbeek". "De onderhavige woongebouwen bevatten per gebouw 1 wo ning geschikt voor 6 personen, 8 woningen voor 7 personen, 1 woning voor 8 personen en 3 woningen voor 9 personen". Uit een ander raadsstuk der gemeente Amersfoort ci teert spreker: "Voor de bebouwing van de terreinen gelegen nabij 't Stort, de Gasthuislaan en de Dorresteinseweg is overeenkom stig het nog aan uw raad voor te leggen uitbreidingsplan een bouwplan ontworpen van 210 meergezinswoningen, n.1. 182 wo ningen, geschikt voor 7 personen (3 slaapkamers) en 28 wo ningen voor 9 personen (4 slaapkamers)". Men kan zeggen: Amersfoort is een grote gemeente, maar sprekers zoon is benoemd tot leraar bij het M.U.L.0.-onder wijs in Grootebroek, een gemeente met 6500 inwoners. Deze zoon krijgt daar een gemeentewoning met een kamer die enigszins taps toeloopt, een grote keuken, drie grote en één kleine slaapmaker en een begaanbare vliering met plan ken. Het is een nieuwe woning en zo zijn er verschillende gebouwd Indien een kleine plaats als Grootebroek het kan doen, zal toch ook Soest voor de grote gezinnen moeten kunnen zor gen. De heer VAN ANDEn is het geheel eens met de heer Clemens. Hij vraagt in hoeverre de wethouder contact heeft gehad met de verenigingendie deze wensen hebben geuit. - Door -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 192