31 Mei 19 54 67. Door contact zou misschien een oplossing zijn gevonden zonder zich aan de percentages van deze mensen vast te houden. Mevr. POLET-Musler zegt hij de behandeling van de be groting sterk te hebben aangedrongen op gedifferentieerde woningbouw en op het samenstellen van een rapport over de toe stand in Soest op woninggebiedDe Raad heeft haar echter laten praten. Daarom kan het College schrijven; "Het streven naar de grootste woningen voor 't gemiddelde gezin is bij de behandeling van de begroting besproken en door Uw Raad aan vaard." Indien de beide heren spreekster toen waren bijgevalle zou de Raad het rapport nu misschien hebben gehad. Spreekster blijft het een fout vinden het bouwvolume geheel en al te besteden in woningen van één type. Zij is het met de wethouder eens, dat het het meest gangbare type is, dat men altijd kwijt raakt. De gemeente is echter niet alleen huiseigenaar, maar heeft er ook voor te zorgen, dat er naar behoefte woonruimte aanwezig is. De woningvoorraad van Soest is geen haar beter dan die van Soesterberg. Nogmaals verzoekt spreekster het College van B&W de voor raad zowel van particuliere als van gemeentewoningen te laten vaststellen en daarnaast de behoefte aan woningen. Gezinnen die over een te kleine woning beschikken staan ook als woning zoekende ingeschreven. In de reeds door spreekster aangehaald ministeriële circulaire staat ook, dat de huur van bejaarden woningen op een lager bedrag wordt gesteld dan uit de gewone regels voor de huurbepaling zou voortvloeien. Nu is het moge lijk, dat speciaal voor bejaarden woningen worden gebouwd, die inderdaad niet zo voordelig zijn op te zetten als het gang bare type woningwetwoning. Daarom is de Minister bereid f.100. in het tekort bij te dragen. Er is pas in Hilversum een ccmple geopend, dat van de buitenkant prachtig is. Wat er in de krant over staat, is nog prachtiger. Spreekster hoopt, dat het College de moeite heeft genomen zich ervan te overtuigen. Het is misschien een van de objecten, waar het College de Raad eens een bezoek zou laten brengen. Het College zou daarvoor de voorbereidingen treffen. Spreekster stelt de Raad voor het College op te dragen binnen de kortst mogelijke tijd te komen met een rapport zowel van de woningvoorraad als van de woningzoekenden en met een iets langere termijn met een voorbereiding van de huisvesting van bejaarden. Van harte hoopt spreekster, dat haar voorstel thans meer genade in de ogen van de Raad zal vinden dan de vorige maal. De heer ORANJE is het volkomen eens met de heer Clemens en de heer Van Andel, dat de woonruimtevoorziening te Soest verre van ideaal is en dat er veel aan moet gebeuren. De memorie van toelichting beziende in het licht van vandaag met de op woninggebied nog bestaande wantoestanden, moet spreker zeggen, dat de verstrekte gegevens voor hem niet alleen niet afschrikwekkend zijn, maar zeer bevredigend. Van de 600 wo ningen zijn er 32 te klein en 14 waarvan de gehele woon- en slaapruimte wordt benut. Er zijn dus 554 woningen, waarvan niet de gehele ruimte wordt benut, hetgeen in het licht van de huidige woningtoestanden uitermate gunstig is. Van de 160 woningen zijn er 16 te klein en van de overige 144 wordt de - gehele -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 194