31 Mei 1954 68. gehele ruimte benut. Gehoord een verhaal als dat van de heer Van Andel acht spreker deze toestand voor de hedendaagse tijd zelfs zeer bevredigend. De heer VAN ANDEL spijt het, dat mevrouw Polet schijnt te zijn ontgaan, dat ook hij bij de behandeling van de be groting op gedifferentieerde woningbouw heeft aangedrongen De heer CLEMENS zegt bij de behandeling van de begro ting eveneens op gedifferentieerde woningbouw te hebben aan gedrongen. Mevr. POLET-Musler; Maar niet zo sterk als nu. De heer CLEMENS: Dat is iets anders, maar heb ik het ge daan of niet? De heer Oranje vindt het zeer bevredigend, dat vele ge zinnen niet de gehele woonruimte gebruiken, maar het is er gerlijk, dat vele andere opgepropt zitten en niet weten, waar zij met de kinderen moeten blijven. In die toestand moet zo spoedig mogelijk verbetering worden gebracht. Een klein ge zin gunt spreker van harte een grote woning, maar in de eerste plaats behoren de grote gezinnen aan meer woonruimte te worden geholpen. Hij wil geen voorstel doen. Hij heeft vertrouwen in het College van B&W en zal het volgende bouw schema afwachten. De heer ORANJE zegt, dat uit zijn woorden niet mag wor den afgeleid, als zou hij te weinig oog hebben voor de grote gezinnen, die in een te kleine woning zitten. Hij heeft er echter op willen wijzen, dat er moeilijker woningtoestan den zijn op te lossen dan deze. De VOORZITTER zegt, dat in het aannemen voor kennisge ving geen onvoldoende waardering ligt opgesloten. Iets wordt voor kennisgeving aangenomen, als er niet direct een be sluit uit resulteert. Het voor kennisgeving aannemen van het vaststellen van de gemeenterekening door het College van Gedeputeerde Staten bij voorbeeld is in het geheel niet onbe leefd tegenover dit College, maar geschiedt omdat er geen besluit op behoeft te volgen. Het College is op het adres ingegaan en kan het zelfs heel ver volgen. Het heeft van het ontstaan van de huidige situatie een historisch overzicht gegeven. Er wordt een kleine waarschuwing gegeven tegen het te ver gaan in de richting als adressanten voorstaan door er op te wijzen, dat de grotere huizen ook door grote gezinnen moeten kunnen worden betaald. Het College staat dus helemaal niet tegen over het bouwen van grote woningen, maar in de eerste plaats is er naar gestreefd de categorie te helpen, waaronder de woningnood het grootst is. De heer Clemens heeft Amersfoort genoemd, maar daar zijn 2400 woningen gebouwd, waarvan pas de laatste jaren enkele voor meer dan 6 personen. Amersfoort heeft zelfs een enorm aantal nog kleinere woningen gebouwd dan Soest, omdat ook daar waarschijnlijk in die categorie de woningnood het grootst was. Amersfoort werkt met grotere complexen en het bouwen van enige woningen voor grotere gezinnen in complexen van 40, 50 of 60 huizen zou spreker niet verstandig achten, omdat die grote woningen dan zeer duur zouden worden. Lang zamerhand zullen er echter voor de kleinere categorie van uitgesproken grote gezinnen wel wat grotere woningen moeten - worden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 196